Ki Uding Jawara Pilih Tanding

Kinanti
            Aki Uding geus kariput. Awakna teuing ku keri. Ngan kari kulit jeung tulang. Geus lain jawara deui. Na salira ilang cahya. Jiriman dangiang diri.
            Kaduhung mungguh sagunung. Lamun malik ka bihari. Lalakon nu geus kasorang. Mangsa tuna laip diri. Remen kasasar nya lampah. Laku cidra liwat saking.
            Aki Uding nu kacatur. Jawara kampung basisir. Lain jago samanéa. Milah babad milih tanding. Luhung élmu pangabisa. Jajatén jago lineuwih.
            Lain ukur unggul dumuk. Alatan rurupa aji. Kabedasan kadugalan. Kanuragan kitu deui. Ki Uding loba leuwihna. Ku perkara élmu gaib.
            Napak sancang nu kamashur. Bisa leumpang dina cai. Kitu deui Teluh Rambat. Dipaké pikeun maténi. Asihan Bagal Pirusa. Éta mah perkara istri.
            Ngan hanjakal nya lumaku. Asa aing unggul diri. Rupa-rupa pangabisa. Dipaké sangeunah ati. Ngalanjur napsu nu cidra. Nyumponan kahayang diri.
            Laku sasar model kitu. Nya neluh salasahiji. Ku ajian Teluh Rambat. Maténi sakulawargi. Indung bapa jeung anakna. Sakabéh pinanggih pati.
            Teu pira alatan ngadu. Kalang hayam hiji-hiji. Ditambah tandon tumpangan. Pimodaleun ronggéng istri. Dasar ki Uding keur sial. Éléh ngadu ilang milik.
            Tuluyna ki Uding ngamuk. Éléh ngadu henteu nampi. Ngarebut duit tumpangan. Nu ku batur kapimilik. Pajar yén ngadu téh teu sah. Sabab nya sia ngalicik.
            Ngan batur ngaduna tukuh. Yén manéhna mah teu licik. Saréréa gé nyaksian. Ngadu ku cara samisti. Teu pisan akal-akalan. Sirik pidik ngalilicik.
            Malih terasna misaur. Ki Uding tong abong sakti. Kéna-kéna mandraguna. Nyarita sangeunah ati. Boga peta sakarepna. Ngalindih ka jalma leutik.
            Ujaring carita batur. Jawara nu pilih tanding. Tapi teu boga kaéra. Teu pira alatan judi. Nepika arék mergasa. Pan kami mah jalma leutik.
            Ger nu séjén milu ribut. Mangmeunangkeun si lalaki. Pajar yén ki Uding enya. Lain jawara sajati. Ganggu jail kaniaya. Ka jalma nu lain tanding.
            Gereget napsu na kalbu. Beureum raray ngembang wéra. Tuluy ki Uding susumbar. Isuk sia manggih pati. Sanajan bedog kaula. Ayeuna teu nguyup getih.
            Tah tina lantaran kitu. Satutas ti tempat judi. Peutingna prak mapat mantra. Teluh Rambat nu diaji. Maréntah bangsa siluman. Sangkan dia manggih pati.
            Perbawana éta teluh. Matak ngeri liwat saking. Teu bisa hiji wadalna. Sakabéh pinanggih pati. Sadaya jadi mamangsa. Nu hirup teu nyésa deui.
            Éta hiji nu kasebut. Panggawé cidra ki Uding. Pon kitu Bagal Pirusa. Sahiji élmu pangasih. Kantos dipaké codéka. Ngarurujit hiji istri.
            Nyai Taruni kacatur. Béntangna ronggéng basisir. Rasa banget mikahayang. Ki Uding janten salaki. Nya antukna mah dipénta. Ka sepuhna éta istri.
            Ari dua éta sepuh. Duanana pada nampi. Duméh rasa kasieunna. Ka Ki Uding liwat saking. Ngan geuningan nyatana. Nyi Taruni henteu nampi.
            Ki Uding terasna wangsul. Bari peta kitu deui. Saharita mapat mantra. Bagal Pirusa diaji. Nyi Taruni kaédanan. Ngudag-ngudag ka ki Uding.
            Ningal Taruni nunutur. Ki Uding puas na ati. Ngan geus teu niat migarwa. Bongan panglamar ditampik. Nya mapat Bagal Pirusa. Ukur keur ngalambang sari.
            Sanggeus cacap rasa napsu. Nyi Taruni teu ditolih. Éling kana kaayaan. Nyi Taruni liwat sedih. Tuluyna mah jadi owah. Teu kiat nandang cocobi.
            Nya kana itungan taun. Lumaku sangeunah ati. Loba jalma anu ngéwa. Ka sadirieun ki Uding. Diantep hirup sorangan. Da dijorag mah teu wani.
            Mungguhing jelema hirup. Nu hirup teu tingtrim batin. Rasa dikukuntit dosa. Marudah kaleuleuwihi. Pikiran gering ngacacang. Teu puguh sorangeun diri.
             (Aing Uding nu kacatur. Jawara kampung basisir. Lain jago samanéa. Milah babad milih tanding. Luhung élmu pangabisa. Jajatén jago lineuwih.)
            Aki Uding geus kariput. Awakna teuing ku keri. Ngan kari kulit jeung tulang. Geus lain jawara deui. Na salira ilang cahya. Jiriman dangiang diri.
Mandala Rahsa, 11062010
Pileuleuyan Aki!
Iklan

Padungdengan Batin

Sinom
            Mungguh kadar kahirupan. Gumelar kersaning Gusti. Tinangtu pinuh rusiah. Lalangsé hakiki takdir. Nu nyamuni pinasti. Panonpoé ngantun layung. Hibar saha nu boga. Reujeungna éta sahiji. Hibar surya atawa geus salin rupa.
            Wanci ditandaan bulan. Kasebutna éta peuting. Naha béda karasana. Sakapeung jempling téh tingtrim. Sakapeungna bet kingkin. Naha éta nu kasebut. Nyata perbawa rasa. Atawana dina galih. Sakabéhna éta rasa téh tumiba.
            Gurat léngkah kahirupan. Geus di tangtukeun ku Gusti. Jodo pati bagja bala’. Titis tulis ti azali. Usik malik ku Gusti. Sadaya lampah tur laku. Nu kasorang jeung nu acan. Pinuh ku mangpirang sarib. Sab jaga laku lampah tepung jeung kadar.
            Teras nya akal tumanya. Lamun enya ceuk nu tadi. Mo leupas ti katangtuan. Kapinastian azali. Tuluy kumaha diri. Kusababna katalikung. Dina aturan kadar. Manusa gumelar lahir. Ukur pikeun narima kapinastian.
            Sapertos kieu contona. Katangtuan hiji jalmi. Takdirna lebet sawarga. Tos ditulis ti azali. Namung si éta jalmi. Sa hirupna cidra laku. Taya pisan saéna. Komo ibadah ka Gusti. Naha si jalma keukeuh asup sawarga.
            Atawa hiji deuina. Sami ogé hiji jalmi. Namung takdirna naraka. Titis tulis ti azali. Horéng nu bingung deui. Si jalma soléh kacatur. Juhud ahli ibadah. Ibadah beurang jeung peuting. Naha keukeuh bakal asup ka naraka.
            Mun azali ka sawarga. Keur naon ibadah deui. Mun azali ka naraka. Jang naon ibadah deui. Bagja cilaka pati. Mémang geus kuduna kitu. Tapi aya nu kapikir. Na bet aya du’a ménta panjang yuswa.
            Aya nu bisa dirobah. Jeung nu teu bisa digenti. Éta sawarga-naraka. Perkara anu sahiji. Asup mana di ahir. Lamun kaasupna kitu. Henteu bisa dirobah. Kumaha ihtiar diri. Nu hayang salamet dunya ahératna.
            Mungguh dina kahirupan. Pinuh padungdengan batin. Nyorang jalan bebeneran. Pikeun kasajatian hurip. Rupi-rupi cocobi. Cunduk teu tangtu di waktu. Narajang kayakinan. Dina sabudeuran diri. Kusabab tacan panceg ngagurat cadas.
            Antara galih jeung manah. Watesna pikir jeung ati. Mata hate reujeung akal. Kunaon tara ngahiji. Bebeneran sajati. Tangtungan nu mawa hirup. Hirup ku kayakinan. Sajatining insan kamil. Silokaning ciri manusa utama.
            Manusa ngagurat dua. Qodariah nya sahiji. Jabariah sabeulahna. Sanajan henteu ngahiji. Mo bisa mun disapih. Tunggalna Gusti Nu Agung. Nu hiji nyata hamba. Sanyata kedah sing lantip. Nyurahan ulah heureut pisan paningal.
            Lir gula reujeung amisna. Teu bisa disapih deui. Nya sanés kitu ayana. Sapertos nu manunggaling. Hambana sareng Gusti. Pon sanés sapertos kitu. Cai sinareng minyak. Sanajan acina cai. Namung keukeuh kasebat aya béntenna.
            Naha bet mikiran kadar. Atawa ngémutan takdir. Pan aya khauf jeung roja’. Pangarepan inggis bisi. Dina jeroeun diri. Kumatak takdir Nu Agung. Nya mangrupa rusiah. Sorangeun ruhani langit. Sanyatana hubungan sabab-akibat.
            Ku kitu masing percaya. Kasebatna apan Gusti. Moal jail kaniaya. Kusabab sipating Rahim. Nu Maha Mikaasih. Ka sakur mahluk nu hirup. Tur na étangan amal. Apan Gusti Maha Adil. Hakim nu nyata timbanganana.
              (Manusa ngagurat dua. Qodariah nya sahiji. Jabariah sabeulahna. Sanajan henteu ngahiji. Mo bisa mun disapih. Tunggalna Gusti Nu Agung. Nu hiji nyata hamba. Sanyata kedah sing lantip. Nyurahan ulah heureut pisan paningal.)
            Mungguh ari kahirupan. Gumelar kersaning Gusti. Tinangtu pinuh rusiah. Lalangsé hakiki takdir. Nu nyamuni pinasti. Panonpoé ngantun layung. Hibar saha nu boga. Reujeungna éta sahiji. Hibar surya atawa geus salin rupa.
Mandala Rahsa, 29022009

Serat Ka Engkang Nu Maju Jurit

Asmarandana
            (Paanggang tebih nya diri. Anggang dipisah ku tempat. Taya pamapalér haté. Mun datang rasa hariwang. Nyaliarana rasa. Ngaririwa sakalangkung. Émut baé ka panutan)
            Duh engkang cobi tingali. Abdi kumaha ayeuna. Tibelat ku hésé palér. Dibarung rasa hariwang. Ngangantosan jungjunan. Nu nuju nyinglar pakewuh. Nya babaktos ka nagara.
            Naha engkang tacan mulih. Miang tos aya bulanna. Abdi nya saredih haté. Upami émut ka engkang. Taya nu disambat. Pami abdi nuju liwung. Sanyata ukur salira.
            Abdi sieun liwat saking. Pancén engkang ngamamala. Dugi tumiba papastén. Ka sadirieun salira. Pami kitu ayana. Hapunten abdi misaur. Hoyong sami janten bugang.
            Danget ayeuna nya abdi. Wungkul tiasa ngadu’a. Ngereteg jeroeun haté. Jumeritna ka Pangéran. Mugi ditangtayungan. Mancén damel lumus mulus. Teu nandang balai cilaka.
            Dugi lamun engkang mulih. Sumping ka lemah sarakan. Engkang sanyata salamet. Salamet sabiharina. Urang pinasti tepang. Ngahiji cunduk di waktu. Mo aya nu bisa misah.

Nu kabengbat Ku Duriat

Kinanti
            Nu geulis aya ku lucu. Ngawalon teuing ku aris. Ta’dim sasauranana. Marahmay tur amis budi. Tingkahna yatna jatnika. Lungguh timpuh andalemi.
            Imutna matak kayungyun. Matak napak dina ati. Seurina panghudang waas. Lamun teu patepang lami. Mungguh pikir nu tibelat. Bawana tarik birahi.
            Marudah eusining kalbu. Tagiwur rasaning ati. Mun sadinten teu patepang. Atawa henteu ningali. Terasna aya hariwang. Rentag manah dina galih.
            Lajeng kunaon nya liwung. Kasono pon liwat saking. Bet rasa kabiruyungan. Teterasan nganti-nganti. Dadak kalimpudan tresna. Binarung deudeuh pangasih.
            (Nyata cinta nu nataku. Dina salebeting ati. Kapanah ku KamaBana. Jamparing Déwaning Asih. Tan kendat dahana tresna. Ngaliung ngeukeupan diri)
            Teras kumaha duh bingung. Ieu rasa dina ati. Nyaliara ngabebela. Pinuh sari-sari asih. Ngacacang laju ka édan. Beurang-peuting nganti-nganti.
            Rék wakca geuning ku paur. Panyangka rék ngagerenyih. Alus omong pangoloan. Supaya bisa kabeuli. Inggis sieun teu percaya. Nyarita terus jeung ati.
            Geuningan nya dipegung. Disidem jeroeun ati. Mikacinta rerencepan. Mikaasih ngan ti tebih. Najan cinta rerencepan. Karasana matak peurih.

            (Nyata cinta nu nataku. Dina salebeting ati. Kapanah ku KamaBana. Jamparing Déwaning Asih. Tan kendat dahana tresna. Ngaliung ngeukeupan diri)

=R.R.P=

Nu Ngageuri Dina Ati

Mijil
Riring-riring suling nurih ati
Sada ngaharéwos
Beuki anteb baé kana haté
Sedeng peuting beuki kingkin jempling
Nyaliksik ka diri
Nu diurug liwung
            Tuluy nanya ku naon bet sedih
            Reumbeuy ku cipanon
            Kawas aya nu dianti baé
            Naon atuh anu kapigalih
            Pék geura ngageuri
            Sugan palér lipur
Duh ka mana pupujaning ati
Tos lawas diantos
Engkang henteu mulih-mulih baé
Abdi sedih tos séép citangis
Digalih merejih
Raga ngalanglayung
            Aduh-aduh ulah liwat sedih
            Ngémutan kasono
            Anggur mah pé sumerahkeun baé
            Pék pasrahkeun sadaya ka Gusti
            Ka Robbul Izzati
            Nitipkeun nu jauh

Wiati Nitih Wanci

Asmarandana
Duh wiati geuning tebih
Geuning urang téh paanggang
Tapi haté nyantél baé
Beuki matak ragas rasa
Kuring deudeuh temenan
Lila-lila leuwih liwung
Miharep kembang impénan
            Wiati tawis kaasih
            Tawisna kedal duriat
            Bet datang mantén papastén
            Urang anggang tur papisah
            Nganaha-naha kadar
            Urang bet kudu pajauh
            Paanggang raga jeung rasa
Wiati di leuwi ati
Baranang béntang sulintang
Ngagurilap dina hate
Tandaning tresnaning tresna
Tan kendat pangarepan
Sanajan diurug waktu
Nyambat-nyambat ka panutan
            Wiati sari kinasih
            Bulan béntang nu nyaksian
            Dahana ngagedur baé
            Ngabébéla salilana
            Geura datang mangsana
            Urang baris bakal tepung
            Bareng pikeun salilana

Pucung Piwuruk

Palsapah Sunda sari-sari rahayu
Keur kasalametan
Hirup hurip anu hadé
Ku rupa-rupa marga lantaranana.

Tata basa titi budi anu luyu
Unggul luhung lampah
Nu kaluar tina haté
Tutulung nu butuh tatalang nu susah.

Ka Agama tuhu tumut kukuh pengkuh
Ahlak nu utama
Kayungyun jadi cicirén
Mikaasih ka sugri mahluk Pangéran.

Cageur bageur bener pinter singer laku
Tumut ka nagara
Jajatén jampé pamaké
Sawatara pituduh karahayuan.

Asmarandana Tepungna Sukma

(sabada maca H.H.M)

Matak ngomong teu kaharti
Kalam jeung Bashar teu nyukma
Kawas nu teu nyaho baé
Nyata Kalam téh ku ucap
Nyata Bashar ku mata
Ucap jeung nyata saluyu
Tong nepika teu mangrupa

Mata nu heureut ningali
Matak kanyahona kurang
Entong cukup ukur melong
Kudu jéntré kadéngéna
Bashar nyukma jeung Sama’
Tina mata ka pangdangu
Awas jeung miraga sukma

Ngaji diri ngaji Gusti
Sama’ nyukma kana Kudrat
Tong enya ceuk batur baé
Ngandelkeun sakadanguna
Téangan ku sorangan
Téangan ka nu geus weruh
Nyatana Kudrat ku polah

Sama’ nyatana ku ceuli
Kalam nyatana ku ucap
Élmu nyatana ku nyaho
Bashar nyatana ku mata
Kudrat nyata ku polah
Hayat nyatana ku hirup
Iradat nyata ku hayang

Kinanti Sari Kinasih

Demi asih nu geus nyurup
Demi tresna nu kaselir
Di dieu rasa nyangsara
Kaasih nu kapigalih
Haté gumeter tamada
Ngan sahiji nu dianti
            Dimana jampé salusuh
            Dimana jampé pamatri
            Kedal wakca najan kemba
            Ka diri kuring ngageuri
            Nu datang tanpa larapan
            Kiwari ngancik ‘na ati
Satungtung nepi ka tungtung
Moal weléh nganti-nganti
Moal weléh mikacinta
Mikaasih dina galih
Mikanyaah rerencepan
Sanajan ukur ‘na ati
            Lulunta najan kasarung
            Néangan pupujan ati
            Nuturkeun kahayang rasa
            Nyumponan paménta diri
            Salawasna mikatresna
            Ukur anjeun ngan sahiji
Bumi Siliwangi, 14072007

Pangabaran SangHyang Tunggal

Dangdanggula
Prak Bismillahirrahmanirrahim
Ieu tembang kidung pangabaran
Pangabaran sun amatek
Amatek pugur tumpur
Tumpur jisim sajati éling
Éling tohid ma’ripat
Ma’ripat Kang Ya Hu
Ya Hu Kang jati sampurna
Sampurna hirup hurip Sang Iduh Putih
            Prék Bismillahirrahamanirrahim
            Adeg kuring adeg malaikat
            Nu werat sajagat kabéh
            Hu teguh cunduk taluk
            Maring raga sukma awaking
            Sora gelap sayuta
            Isun tunggul gunung
            Adeg alang kang Anglayang
            Gedig kuring gedig kang Dihin kang Kadim
            Buana panca tengah
Hu Bismillah ku kalimah suci
Siluman mulang dipapag sungsang
Jin sétan kawes sakabéh
Paneluhan winurug
Taranjana apes sakehing
Ligar ka marcapada
Weruh unggul dumuk
Digjaya tima palastra
Awaking huriping cahyaning Kang Pasti
Ya Kang jati sampurna
            Ya hu Bismillah Sang Tunggal Wiji
            Ratu lumpuh kawasa pangéran
            Ratu aléh komo yaléh
            Gusti pangéran ingsun
            Sun ngahariring seja éling
            Ka Alloh murbeng alam
            Tadanu teguh
            Pérah nyawa pangawasa
            Atanghi hirup baganing Kang Yang Pasti
            Sukma raga sun mulang

 

Sucinaraja, Garut
Mangsa KKN

Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Urang Sunda - Kenali Leluhur, Sejarah, Bahasa dan Budaya Asli Urang Sunda

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

raudya's

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

Biografiparasufi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Keajaiban Dunia

Aneka Keajaiban Dunia dalam Berita, Gambar, Foto dan Video

Metafisis

Membongkar Hakikat Tenaga Dalam, Ilmu Metafisika, dan Ilmu Hikmah

Chye Retty Isnendes Blog

Iman, Ilmu, Amal, Sastra