Dongeng Sasakala Dalem Dicondre

DALEM DICONDRE

Nara Sumber: RD.TINA KARTINA H.S

Disarungsum Ku: DRA. TRIESYE RUSTINA S

Assalamualaikum Wr Wb

Sampurasun…..
Sim kuring Patandang No……… bade ngadongeng anu jejerna ‘’ DALEM DICONDRE “.

Numutkeun dongeng pun nini, anu janten Dalem munggaran di Cianjur nya eta Dalem Tarikolot, anu nampi gelar Pamarentah Walanda “Raden Ariawiratanudatar 1”. Anu kadua jenengan Ariawiratanudatar III kagungan landian “Dalem Dicondre“. Kieu dongengna, dangukeun nya….

Dina hiji dinten,p upuhu ponggawa ningal Kangjeng Dalem calik dina Singgasana semu ngungun. Teras anjeunna nyaketan Kangjeng Dalem lajeng tumaros:

“ Gusti…. kunaon salira semu aya nu diemutan? mangga wakca ka Mamang, manawi mamang tiasa maparin bongbolongan” kitu saur sesepuh

“ Bener Mamang… kuring teh liwung… sedih… asa taya batur pakumaha” Kangjeng Dalem ngageuri.

“ Ampun paralun… Gusti, kapan aya mamang saparakanca… naha naon atuh anu janten emutan?” taros ieu sepuh.

“Katarima eta oge pangbakti mamang saparakanca, sakur kahayang kaula taya nu dipungpang, sakur pangabutuh dicumponan… tapi ….” Kangjeng Dalem ngarandeg, matak panasaran sesepuh.

“ Nanging naon… Dalem? mangga wakca tong asa-asa, supados mamang jeung barudak tiasa ngemutan.” Sesepuh Gulang-gulang tatag pisan nyaritana.

“ Mamang… aya pangabutuh kaula anu pamohalan bisa ditedunan ku mamang.”saur dalem.

“ Gusti….. deudeuh teuing… naha naon atuh nya kapalay ?” sesepuh naros beuki bingung.

“ Kuring teh…. kuring teh… hemhhhh……” kangjeng dalem kalah ngarenghap panjang.

“ Gusti…na palay naon atuh…mangga ulah asa-asa wakcakeun…”

“ kaula teh… hayang boga rabi… Mamang “

“ Ampuuuun…teuing. Atuh eta mah cetek, gampil pisan, keun mamang jeung barudak seja ngider lembur, milari pigeureuhaeun anu cocog sareng salira “.

Harita keneh eta sepuh ngempelkeun para ponggawa. Teras maparin pancen ka anak buahna pikeun milari ka lembur saluyu jeung wilayahna. Sanggeus rengse dibagi-bagi, bur ber arangkat  ,sarta mariksa ka unggal imah rahayat, asal aya istri nu dianggap geulis enggal dipasrahkeun ka Kadaleman. Waktos harita,taya rahayat anu wantun mungpang naon nu dipikapalay ku Dalem, tong boro istri lengoh, dalah nu geus gaduh salaki ge, salakina kedah masrahkeun.

Seueur istri anu disanggakeun ka Dalem, tapi sadayana kedah dianteurkeun ka kulawargana.

“ Ah… Mamang… geuning can aya qodar kaula… tina sakitu lobana istri, taya saurang ge nu ngait kana hate..” Kanggjeng Dalem rumahuh.

“ Deudeuh teuing… Jimat mamang… ulah waka peunggas harepan… aya sarombongan deui nu can cunduk, mugia bae di nu ieu mah aya.” Sesepuh masihan harepan.

Keur kitu torojol rombangan tea, nyandak sababaraha istri. Kangjeng Dalem ngadeg tina pangcalikanana, teras nyampeurkeun istri – istri anu arandeprok bari tarungkul , ajrih ku Kangjeng Dalem. Kangjeng Dalem reg liren, teras anjeunna tepak deku sampeanna sabeulah sarta naros ka salahsawios istri.

“ Geulis… saha kakasih teh ?”

“ Abdi… Apun Gencay, Juragan.” Eta istri ngawaler semu ngadegdeg. Salajengna Apun Gencay dicandak tur dipigarwa ku Kangjeng Dalem.

Sababaraha sasih ti harita, ka Pendopo atanapi Kadaleman kadongkapan nonoman bari rebo ku hasil tatanen dina tanggungan.

Di lawang Kadaleman dijaga para ponggawa.

“ Sampurasun…. Nun !” Ceuk eta nonoman.

“ Rampes …. Ki Sanak.saha andika, timana asal sarta rek naon datang ka Kadaleman ?” tanya ponggawa .

“ Abdi pun Kirun, Juragan.Dipiwarang ku pun bapa nyanggakeun hasil tatanen haturan Kangjeng dalem sareng pun adi.”waler eta nonoman.

“ Ke lanan…dagoan sakeudeung.” Leos eta ponggawa teh ka lebet ,unjukan ka Kangjeng Dalem,yen aya rakana Juag Istri ti lembur.

Kangjeng Dalem miwarang eta nonoman dicandak ka lebet , malih Kangjeng Dalem oge lungsur tina pangcalikan mapagkeun ka payun.Barang tos paamprok,Kangjeng Dalem bari gumujeng someah ngasongkeun panangan ngajak salalaman ,niat sae ngabageakeun dahuan.

Eta nonoman lain narima panangan Kangjeng Dalem,tapi manehna nyabut condre tina cangkengna,kalawan teu nyarita sakecap,bari panon buringas,biwir kekerot semu nu ceuceub .

Ana….bres teh eta condre ditewekeun kana dada Kangjeng Dalem.

Kangjeng Dalem ngarumpuyuk,baloboran getih bari nyepeng condre.Ponggawa anu unjukkan tadi olohok ,tapi saparantos ningal Dalem teu empes- empes bari baloboran getih,sarta kadupak ku nu rek kabur,manehna sadar,tuluy gogorowokan….

“ Pegat…tah mangkeluk bangkawarah…Kangjeng Dalem tiwas ditelasan…”

Sakur ponggawa nu ngadangu kana gorowok baturna ting beretek lalumpatan .Najan si Kirun lumpatna tarik tur bisa kaluar ti kadaleman,terus diarudak ku para ponggawa nu sakitu lobana,tungtungna kacerek di Alun- Alun deukeut Gedong Asem palebah tangkal caringin.Si Kirun pada ngadek,dicacag diwalang-walang ku bedog para ponggawa,nepi ka ancur burakrakan ,daging ,getih ngahiji jeung taneuh.

Nyi Mas Apun Gencay,nguping nu ayeuh-ayeuhan,anjeunna kaluar ti pajuaran,laju ka tempat Kangjeng Dalem nu ngagoler baloboran getih sarta condre masih keneh nanceb dina dadana.Barang ret kana condre…anjeunna ngagebeg,sabab apal pisan kana condre beubeureuhna ,nu salawasna nyolegreng dina cangkengna.Di gigireun layon carogena ngagoler totopong,teras eta totopong ku anjeunna dicandak,keup diakeup,diteueulkeun kana dadana,teras anjeuna lumpat muru ka lebah tangkal caringin,anu masih keneh dirariung ku jalma bari ting tarunjuk kana taneuh anu pagalo jeung panyacagan awak Kirun.Nyi Mas Apun Gencay seselendep ,barang kareret ku rahayat aya Permessuri Kangjeng Dalem,bruk brek sarideku,sikep ngahormat rahayat ka Ratuna.Kedeprek anjeunna emok dina taneuh nu pinuh ku getih tea, bari nangkeup totopong sarta sasambat ka Kirun.

” Duh….engkang,hapunten abdi…sanes abdi jalir kana pasini, sanes abdi teu satia ka Engkang….tapi kapan Engkang ge uninga , urang mah ukur rahayat, moal mampuh mungpang kapalay pangagung…” sakur nu ngadangu sasambatna Nyi Mas Apun Gencay,carindakdak milu sedih.

“ Engkang …saleresna mah abdi gaduh angen- angen,upami Engkang ngantunkeun ieu dunya hayang dina lahunan abdi,dapon abdi tiasa neda dihampura,kiwari ukur mampuh nangkeup ieu totopong,wawakil jirim Engkang,wilujeng angkat …sugan jaga urang ditepungkeun di yaomil akhir.Da Engkang teh wantun ngalawan Pangagung ukur ngabela ajen diri” Kitu sasambatna.

Sabada layon Kangjeng Dalem dipulasara samistina,teras dikurebkeun,dina tetenggerna ditulis “ DALEM DICONDRE’’.Hartosna dalem anu tiwas jalaran ditewek ku condre.

Mung sakitu dongeng nu kasanggakeun.

Cag !

HURIP SUNDA !

 

 

 

 

 

Iklan
Pos Berikutnya
Tinggalkan komentar

2 Komentar

  1. Kang/Teh, punten… Upami kanggo jalmi, anu leres ‘sasakala’, atanapi ‘babad’? 🙂

    Balas
  2. Rangga

     /  29 Agustus 2016

    dongeng jalmi mah Dongeng Jalma Biasa (farabel), sasakala mah dongeng asal usul, ari babad mah dongeng nu mibanda unsur sajarah (tapi sanes mangrupa catetan sajarah)

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Urang Sunda - Kenali Leluhur, Sejarah, Bahasa dan Budaya Asli Urang Sunda

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

raudya's

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

Biografiparasufi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Keajaiban Dunia

Aneka Keajaiban Dunia dalam Berita, Gambar, Foto dan Video

Metafisis

Membongkar Hakikat Tenaga Dalam, Ilmu Metafisika, dan Ilmu Hikmah

Chye Retty Isnendes Blog

Iman, Ilmu, Amal, Sastra

%d blogger menyukai ini: