SASAKALA GUNUNG GEULIS

Sasakala Gunung Geulis

     ku; Tekad Pangestu

Assalamu’alaikum wr. Wb

Sampurasun!

Girang pangajén nu dipihurmat, nepangkeun wasta abdi ……….. patandang nomer …. Badé nyobian ngadongéngkeun sasakala Gunung Geulis, anu perenahna di Désa Rahong, Kampung Mekar Sari, kecamatan Cilaku. Wilujeng nyakséni.

Kacarioskeun, jaman kapungkur nalika wewengkon Rahong tacan ngawujud pakampungan, kaayaan alam di sabudeuranana éstu leuweung ganggong geledegan. Malihan, dumugi kiwari gé lingkung Gunung Geulis mah masih ngawujud papasiran anu arang kasorang ku balaréa.

Mapay-mapay tapak carita nyalusur galur nu kacatur, wangkid harita aya sapasang salaki-pamajikan nu ngababakan alas muka pihumaeun, bari saterasna bumén-bumén tur tumetep di éta tempat. Anu istri damel-kasab sadidintenna tina ngebon sareng ngahuma ogé mulung pangpung pisuluheun, sedeng nu pamegetna kacatur tukang panyumpit sinareng ngeurad.

Nanging hawatos temen, sok sanaos parantos puluh-puluh taun ngambah sagara rumah tangga, éta salaki-pamajikan téh tacan waé dipaparin kasempetan migaduh putra. Dumugi manjing waktos tengah tuwuh, éta salaki-pamajikan téh janten aki-nini sepuh nu hapa turunan ilang rundayan.

Dina hiji dinten, Aki Panyumpit seja ngalalana alas. Mekelan diri ku pakarang tumbak watang kiara sarta bedog nu disorén, anjeuna nyorang leuweung geledegan.

Nuju anteng mapay-mapay alas, ujug-ujug Aki Panyumpit ngarenjag bari ngarandeg saheulaan. Hawar-hawar kadangu ku anjeuna aya sora nu ngagorowok bari ngocéak;

“Tuluuung….. tulung…. Aaarrrgghhh…..!!!!!”

Teu nganggé talangké, geuwat Aki Panyumpit ngabiur lumpat muru lebah sora.

Ana bréh téh, geuning aya hiji jalmi nuju dirogahala ku maung!

“tuluuung…. Tuluuung…. Aduhhhh…. Aaarrrgghhh!!!” éta jalmi téh ngocéak maratan jagad, ngajerit nahan kanyeri, jalaran tonggongna badawang raca balas digerih ku kuku maung

Aki Panyumpit dumasar pangalamanana puluh-puluh taun mapay alas, nyingray wewesén pinton jajatén rikat ngayonan tur meruhkeun sato galak. Siriwik…. Tumbak watang kiara nu dilempagkeun ku Aki Panyumpit nyiriwik tarik muru jajantung sang maung

Ceb nanceb parat ka tungtung jajantung maung, Gaurrrrrr…..gaurrrr… sakadang maung ngagaur, garapak…. Garapak…. Kerejet! Kulahék…. Katawis ku Aki Panyumpit maung ngagulahék teu empés-empés leungiteun bayu hirup.

“anak kula…. Anak kula….” Hawar-hawar kadangu sora, jalmi nu tadi dirogahala ku maung téa tutuduh kana dadana

Gebeg, Aki Panyumpit ngagebeg nalika ningal aya orok nu kaheumpik ku waruga sang jalmi. Geuwat anjeuna ngarorok éta orok bari teras diangkat jungjung disungsangkeun tur ditepak-tepak meueusan lebah tonggongna.

Keplak… keplak… kerejet, Éééaaaaaa….! Ééééaaaaa….!

“Alhamdulillah…..” Aki Panyumpit ngucap sukur ka Pangéran jalaran orok nu satadina teu empés-empés téh kapireng nyoara deui

“Séwu nuhun Aki…. Séwu nuhun……” ceuk éta jalmi

Aki Panyumpit hemeng saheulaan, ditilik tina raksukanana katingalna éta jalmi téh sanés jalma samanéa

“gamparan téh ti mana? Sareng baris jengkar ka mana?” walon Aki Panyumpit

“kula ti tatar wétan, dayeuh Caruban nu katelah. Miang ngabandaleut sakanca-warga jeung para ponggawa, ngalolos ti lemah sarakan muru wewengkon pakidulan. Kula kasingkir ku bangsa munding konéng, anu ngagempur kadatuan….” Sora éta jalma haroshos sahos-hoseun

“gamparan, tatu gamparan parna nataku, hiap ku Aki diakod seja lalandong di saung”

“séwu nuhun Aki…. Séwu nuhun, palias kula nampik kaasih Aki, ngan alangkara kula salamet tina tatu nu sakieu parna. Para ponggawa jeung kanca-warga kula geus palastra di béh tonggoh, para ponggawa nu kaceluk tanggoh ngayonan musuh, ilang katapisan ngayonan alam”

Aki Panyumpit ngahuleng saheulaan, lelembutanana ngabiur muru galur lalampahan éta jalmi. Tayohna, dayeuh karaton ieu jalmi téh dirurug perang ku bangsa Walanda. Anjeuna sakulawargi ngalolos diaping ku para ponggawa nu masih nyésa. Nanging duka ku kahéngkéran pangaweruh ngeunaan alam jeung leuleuweungan atanapi sieun katohyan ku nu ngudag, ieu rombongan téh narabas alas henteu bari tatakolan sabangsaning bendé pikeun nyingkahkeun sato galak. Jalaran numutkeun pangalaman Aki Panyumpit puluh-puluh taun ngalalana alas, upami hoyong aman saba alas gerot, upami bade ramé kedah ramé kacida, upami badé jempling kedah jempling ulah kapalang. Alatan ongkohna jalmi ngabring nanging sorana jarempling, antukna sato galak nambih wantun rerencepan nyaketan seja ngerekeb.

“Aki…. Aki…. Cék pangrasa, umur kula téh geus manjing mangsana. Kula baris nyusul kulawarga kula di alam kalanggengan. Ucap tamada ti anggangna, kula baris nitipkeun ieu inji kana pangaping jeung kaasih Aki. Tapi poma Aki, ieu inji nu kakasihna Ratna Inten Sekar Caruban, ku Aki genti ngaranna. Kula rempan aya nu wanoh atawa nyalusur mancakaki ka anak kula, sab mun katohyan ku munding konéng, mangka anak kula bakal cilaka. Aki, di tonggoh di tempat patulayahna layon kanca-warga kula, aya harta-banda nu lumayan loba, éta sakabéhna keur Aki, pikeun kula mulang tarima kana sugri kahadéan Aki. Séwu nuhun Aki…. Séwu nuhun….”

Kulahék, raga éta jalmi ngulahék taya nyawaan

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un….” Sora Aki Panyumpit kakuping ngahelas

Singget carios, Aki Panyumpit geuwat mulih ka bumina nepangan bojona nya éta Nini Pangebon. Ku Aki didadarkeun sumakawis kajantenan di leuweung tadi.

Nini Pangebon bungah kacida ningali orok nu baris diangken putra ku duanana, nanging ogé anjeuna ngaraos ngangres ngadangu carios Aki ngeunaan kajantenan nu dialaman ku kanca-warga sang raja kalih para ponggawana. Ku kituna, nalika nguping Aki Panyumpit badé angkat deui ka leuweung kanggé mulasara layon-layon nu palastra, Nini Pangebon teu kantun calik nanging nyarengan tur ngabantosan Aki Panyumpit.

Perkawis harta-banda titinggal éta jalmi, leres pisan ayana rupaning pakakas emas tur inten-mustika seueurna dua gémbolan. Nanging ku Aki tur Nini teu aya sacécél-sapocél gé nu dicandak. Éta dua gémbol harta téh dikubur di lingkung pakuburan layon. Éstu jalaran kasaéan budi Aki-Nini duanana gé teu ngaraos silap ku harta barana.

Bulan-bulan bagentos taun, taun sinareng taun manjing ka windu. Teu karaos parantos dua windu éta orok nu digentos namina janten Nyi Mas Sekar Kinanti, nincak rumaja mangkak sawawa, salin rupi janten istri nu geulis kawanti

Nanging hanjakal, alatan diasuh ku kanyaah nu liwat saking, pangogo kamalinaan Aki Panyumpit sareng Nini Pangebon ngalantarankeun Sekar Kinanti migaduh watek olo-olo tur teuas haté. Sadaya kapalayna kedah cumpon saharita, upami henteu téh sok teras ngajanggilek bari pundung kakaburan ka pasir luhur. Sabada ditéang tur kénging hésé-capé dilelemu ku Aki Panyumpit, nembé wéh Sekar Kinanti kersaeun deui wangsul ka bumi.

Hiji dinten, Sekar Kinanti nuju dongkap panganggona. Anjeuna weléh teu kersa tuang ti énjing dumugi wanci sariak layung, pédah keukeuh palay tuang sareng daging uncal.

Aki Panyumpit anu tos maneuh ti wanci tunggang gunung ngadeluk wiridan ibadah muja-muji ka Gusti Nu Maha, ngecagkeun tasbéna seja ngelelemu Sekar Kinanti

“deudeuh nyai, kaasih apa, apa téh sanés alim ngalaksanakeun pamundut hidep. nanging kiwari mah apa téh tos teu jagjag deui, soca gé tos kirang awas, tos teu kaduga moro sato leuleuweungan. Pami hidep palay tuang daging mah, hiap urang meucit ingon-ingon….” Olo Aki Panyumpit

Na da éta mah Sekar Kinanti saharita geuwat ngajéngkat maksad kakaburan deui

“nyai mah keukeuh hayang daging uncal!!!” Jebréd, Sekar Kinanti ngajebrédkeun panto

“Nyai…. Nyai…. Ulah luluasan geulis, Nyai….!!!” Nini Pangebon sasambat, “Aki atuh Aki geuwat susul si Nyai, Nini mah melang saking, waktos tos manjing sareupna!” sora Nini Pangebon dareuda

“Eummm Nini, sanés Aki teu melang, nanging Aki bingung kapahung. Soca tos kirang awas, nganggé obor nambihan sérab….”

“teras kumaha atuh Ki, Nini mah melang….”

“Urang ngadu’a ka Allah Ta’ala Ni, danget ieu taya lian upaya nu tiasa ditarekahan ku Aki kajabi du’a Ka Nu Maha Kawasa, mugia Allah Ta’ala maparin rasa keueung ka si Nyai dumugi wangsul deui nyalira, atanapi Gusti Nu Maha Suci maparinan jalan nu langkung saé kanggé sadayana… “ saur Aki Panyumpit bari geuwat ngadegkeun solat sunah dua rokaat. Dina tungtung socana, katawis Aki Panyumpit ngaragragkeun cisoca

Sedeng di tempat nu sanes di luareun bumi, Sekar Kinanti ngasruk-ngasrukkeun diri ka leuweung teu puguh tempat nu dijugjug. Sabada amarah sirna tina dadana, kakara anjeuna sadar yén alam sabudeureunana katawis poék-mongkléng buta-rajin, méga ambara ngadingding kasaput ku pedemna peuting. Séak, rasa ringrang pagaliwota ngalingkung raga.

Geuwat Sekar Kinanti nyingkurkeun diri ka rungkun buni handapeun tangkal

Nalika kaayaan kitu, ujug-ujug Sekar Kinanti mireng sora tanpa wujud

“Anaking….. Anaking……”

Gebeg, Sekar Kinanti ngagebeg. Dumadak jajantungna ngageder ratug tutunggulan

“Anaking….. ulah keueung anaking…… ieu Ama…..” ceuk éta sora

“Saha!!! Saha éta???” Sekar Kinanti negerkeun diri ngajawab éta sora

“ieu Ama, Rama hidep, Rama teges hidep. Ama dipaparin widi ku Allah nu Maha Suci tiasa nepangan pikeun ngageuing hidep….”

“saha, bapa kuring??? Bapa kuring mah Aki Panyumpit. Lain, andika mah lain bapa kuring!”

“Nun Gusti Nu Maha Suci, sakumaha widi ti Gusti abdi iasa nepangan pun anak, mugia Gusti maparinan tanda kakawasaan supados pun anak iasa ningal nu saleresna….”

Dadak saharita, kaahéngan lumangsung. Alam sabudeureun malih rupi lir mundur waktu ka mangsa bihari. Sekar Kinanti ningali ku anjeun kumaha kajantenan mangsa kapungkur. Ti kawit anjeunna gumelar di karaton, karaton dirurug musuh, kulawargina tur para ponggawa ngalolos tur ditarajang ku gorombolan maung, tur dugi kajantenan ramana dirogahala maung sareng anjeunna dirorok ku Aki Panyumpit. Teu lami, lalaunan mangsa bihari majeng deui ka wanci kiwari

“Ama… Ama… Geuningan enya ama téh rama abdi” Segruk, Sekar Kinanti sumegruk nangis, “naha atuh Ama téh bet téga ngantunkeun abdi ka jalmi-jalmi nu sangsara, apan abdi téh turunan raja, nu sakedahna tiasa cumpon sadaya kahoyong. Malihan, éta harta barana titinggal Ama kalah dikubur sanésna dicandak pikeun kabutuh abdi….”

“Hisss anaking! Ucapan hidep kacida dorakana. Anjeun sakedahna misukur pinasti takdir dirorok ku sepuh nu luhung budi tur mulya jiwa. Nam, ayeuna kénéh geuwat hidep wangsul, geura sambat dampal éta dua sepuh mulya, piharep pangampura ti aranjeunna”

“ahhh Ama, doraka kumaha, pan aranjeuna mah sanés sepuh teges abdi….”

“Héh anaking! Regepkeun ku hidep! asih mah teu kasapih ku getih, nyaah teu kapisah ku darah. Sanajan aranjeuna teu sagetih jeung hidep, tapi di dunya mah aranjeuna téh harkat-darajatna sarua jeung ibu-rama teges hidep! geuwat mulang! Pénta pangampurana….!”

“moal Ama, abdi moal deuk mulang. Kajeun teuing kapungkur abdi dihakan maung, batan hirup kasangsara taya kabagja”

“HÉH MAHLUK DORAKA, AMA ÉRA BOGA TURUNAN JIGA ANJEUN!!!!”

Jlegér! Sora nu tan wujud tadi kadangu ngajelegér kana cepil Sekar Kinanti. Anjeuna ngagadak ngaraos keueung tan hinggana.

“Ama….. Ama…. Hapunten abdi…. Hapunten abdi, abdi rumaos lepat….”

“Lain ka kula anjeun kudu ménta dihampura, tapi ka dua éta sepuh mulya nu kacatur tadi!” sada sora lir gelap sayuta, “kulantaran haté anjeun teuas nataku lir batu, mangka anjeun disupata ku Ama, raga badag anjeun baris ngawujud batu di alam dunya. Sedeng raga lemes anjeun tilem moksha di alam bunian”

“ampun Ama…. ampun….” Sekar Kinanti ngalengis mundut pangapunten ramana

“upama anjeun hayang tilar sampurna, mangka di alam ditu anjeun kudu manekung tobat miharep dua pangampura. Kahiji, pangampura ti Pangéran Nu Maha Kawasa, sedeng nu kadua pangampura ti éta dua sepuh mulya. Upama nu dua geus kacangking ku anjeun, mugia Allah Ta’ala ngalungsurkan rohmatNa ka anjeun, dumugi urang tiasa ngahariji di alam kalanggengan, antawis hidep, Ama-Ibu, jeung Aki-Nini sepuh mulya. Pileuleuyan, anaking, mugia pareng patepang deui….” Hawar-hawar, éta jirim sora ilang musna tanpa karana

Dadak saharita, lalaunan-lalaunan raga Sekar Kinanti barobah janten batu nu wujudna panjang. Raga lemesna tilem ka alam bunian, seja ngalaksanakeun pancén pikeun ngaberesihan sukmana.

Saur ujaring carita, jalaran ridho Gusti téh aya dina ridho kadua sepuh, Sekar Kinanti dipaparin pituduh kanggé ngabakti ka dua sepuh Aki-Nini, dina raraga bakti ibadah ka Allah Ta’ala. Raga lemes Sekar Kinanti unggal janari sok nepangan si Aki jeung si Nini. Salian ti panyacap sono ka papada éta dua sepuh, raga lemes Sekar Kinanti ogé sok nyumponan kaperyogian tuang-leueut Aki-Nini, salaku wujud bakti dina raraga nebus kalepatan dirina. Ku kituna dina sésa yuswa éta dua sepuh téh, tiasa jongjon dianggé ibadah siang-wengi ka Allah Ta’ala, tug dumugi éta dua sepuh téh puput umur.

Kiwari, éta dua sepuh Aki-Nini tos teu aya di kieuna, makamna gé duka teuing lebah mana. Terasna, teu nutup kamungkinan Sekar Kinanti parantos tilar sampurna. Nanging hanjakalna, éta batu nu kiwari aya di Gunung Geulis téh sok aya nu maké pikeun hal-hal nu ngandung syirik jeung kamusyrikan. Kayaning narik pusaka, harta, pamujaan, jeung sajabana. Éstu écés nyatana éta sadaya téh teges-teges laku-lampah salah pituduh syétan.

Mugia urang sadayana ditebihkeun pisan tina laku lampah syirik nu pinuh ku kamusyrikan, aamiin.

Mung sakitu nu kapihatur, neda sih hapunten tina sumadaya kalepatan.

Wassalamu’alaikum wr.wb

 

Ciranjang, 26/02/2014

Iklan

Dongeng Farabel SKNR

SI KABAYAN NGALA ROAY

 

Dina hiji poe   Abah Ontohod ngajak ngala roay ka Si Kabayan,sanajan bari wegah sabab tunduh keneh,manehna teu wani mungpang kahayang mitohana lantaran sieun dipecat jadi minantu.Mangkaning ti lembur na ka kebon mitohana teh jauh,aya kana 5 kilona.

Satepina di kebon, si Abah ngasongkeun boboko kosong ka Si Kabayan bari nyarita ;

‘’Tah keur wadah metik roay,ke mun geus pinuh asupkeun kana karung ieu !” ceuk Abah bari memener karung gede keur wadah roay.Si Kabayan nampa boboko,tapi teu nyarita sakemek oge.

Si Abah mah sumanget metikan roayna teh,gancang pinuh boboko Abah mah terus diburulukeun kana karung,metik deui ,pinuh,asupkeun kana karung.Beda jeung si Kabayan nu katingali tunduh,ngala roayna kaleked pisan, bari meusmeus heuay.Barang ningali karung roay kaeusi sapertiluna, ujug-ujug ngabelenyeh seuri sorangan,bari ngadeukeutan karung manehna ngagerendeng ngomong .

“ Sigana ngeunah yeuh mun sare dina karung…” bari sup we kana karung,merenahkeun maneh sarta sirah ku manehna diteundeunan roay,jadi awak manehna katutupan.

Si Abah barang ngasupkeun roay deui kana karung,manehna kacida bungaheunana.

“Leuh…mani geus pinuh karung teh ning,alus gawena tah si borokokok teh !”kitu ceuk pikir Abah.

Terus eta karung teh ditalian,bari nyalukan si Kabayan.

“ Kabayan…Kabayan…hayu urang mulang,geus pinuh karungna ge,isukan we urang tuluykeun.”

Si Kabayan teu ngajawab da sare tea.Si Abah gogorowokan sababaraha kali ge teu nembalan.

“ Dasar mangkeluk lebokeun tetelo,aya mantuan ngalana,teu mantuan mawana,awas siah ku aing dibebek !” kitu gegelendengna Abah Ontohod.Antukna mah,dipanggul we ku sorangan eta karung teh.

“ Asa beurat – beurat teuing ieu roay teh….bakat ku baleuneur meureun..”pikir Abah .

Barang tepi ka imahna,gubrag atuh karung teh digubragkeun kana palupuh.Si Ambu norojol ti dapur.

“ Ya..Allah,Abah.Naha mani luut leet kesang kitu jeung siga nu ripuh pisan ?”omong si Ambu.

“Nya eta …cape jeung ripuh Abah teh,Ambu.Si Kabayan teu mantuan ngagotong .Kamana ayeuna tah mangkeluk teh ?”ceuk Abah.

“Haaaar…da taya si Kabayan ….apanan tadi bareng jeung Abah lain ?”si Ambu bingungeun bari karunya ningali Abah bangun nu ripuh teh.

“ Enya …eta ge metikna mah mantuan matak gancang pinuh ge karung…ngan basa digero-gero diajak balik rek diajak ngagotong…euweuh tah si borokokok teh,dilebok korod sugan!”si Abah semu nu keuheul pisan.

“ Ih..ari nanaon teh, keun we ku Ambu dipindahkeun tina karung mah atuh,bisi Abah rek kacai mah,can solat lohor meureun?”ceuk Ambu.

“Heueuh…atuh pek kadinya,kami rek kacai heula.” Tuluy Abah ngaleos.

Ambu tuluy muka tali karung rek ngaluarkeun roay.Kakara ge sababaraha rawu,kacabak aya sirah si Kabayan,bari ngarasa heran dibarung ku keuheul ,teu antaparahpeletok we diteke eta sirah.

“ Naaaaa…ari sia,Kabayan.paingan si Abah ripuh atuh…da nu dipanggul teh lain roay wae..tapi jeung sia !euweuh ka karunya ka kolot siah nya?dibejakeun ku aing geura !”Ambu wera ka si Kabayan.

“ Ampun…Ambu,ulah dibejakeun…isukan mah uing moal kieu…tuda tadi mah tunduh keneh!” ceuk si Kabayan bari ngusapan sirah urut diteke satakerna ku Ambu tadi.

Isukna si Kabayan diajak deui ka kebon ku si Abah.Si Abah teh teu nanya,teu nyarita naon-naon ka Si Kabayan.Tapi manehna surti yen Abah pasti apaleun kana kalakuan kamari ti Ambu.

Barang nepi ka kebon,si Kabayan teu nunggu dititah ku Abah,manehna merenahkeun karung gede sarta tuluy metik roay kana boboko,geus pinuh diasupkeun kana karung.Kitu deui Abah metik roayna sumanget pisan .Sabot balangah si Kabayan , Abah asup kana karung sarta munian awakna ku roay.

“Euleuh…geuning karung teh geus pinuh nya…”si Kabayan nyaritana rada tarik.Geus kabaca ku manehna pasti si Abah nurutan kalakuan manehna kamari.

“Aduh..roay,mangkaning batur maneh loba keneh tuh..hayangeun diala..”bari nepakan roay luhureun sirah si Abah,bari rada didedetkeun.Sanajan keuheul ka si Kabayan,si Abah teu nyarita .

Terus eta karung ditalian pageuh pisan,sarta si Kabayan nyarita deui ka roay bari nepakan karung.

“ Roay….maneh balik ti heula nya?da ceuk si Abah ge geus kolot mah kudu bisa balik sorangan.Maneh ku uing rek diancrubkeun ka wahangan,meungpeung caina keur ngagulidag nya…”

Gebeg,si Abah reuwaseun” Alah….atuh paeh aing di wahangan.”kitu pikir si Abah.

“tapiiiii….ah nangka ge teu bisaeun hanjat,roay.Moal ah,moal dika walungankeun bisi teu nepi ka imah Abah,karunya atuh ka si Abah moal bisa ngajual meureun.”siga nu heueuh nyaah ka mitoha.

“hanjakal kuring mah teu kuat manggul maneh,roay !urang bareng leumpang we nya..”si Abah bingung ngadenge si Kabayan teh,kumaha maksudna eta caritaan.

Sihoreng….eta karung teh….digusur !mana jalan rarenjul ku batu baradag,atuh sirah si Abah mindeng tidagor ,nepi ka baloboran getih.Geus nepi ka imah,si Kabayan ngagorowok ka Ambu.
“ Ambu….tah roay na karung !kuring hayang kacai…teu kuat mules..”cenah.padahal nyingkiran si Ambu pasti ngambek ,lantaran manehna yakin eta roay bakal ruksak jeung si Abah sieun mesat bedog.Ambu tuluy muka tali karung,barang ningali roay pinuh ku getih,si Ambu ngagoak…….

“Abaaaaaaaah………” lenggerek si Ambu kapiuhan.

Cag !

HURIP SUNDA !

 

 

 

Dongeng Sasakala Dalem Dicondre

DALEM DICONDRE

Nara Sumber: RD.TINA KARTINA H.S

Disarungsum Ku: DRA. TRIESYE RUSTINA S

Assalamualaikum Wr Wb

Sampurasun…..
Sim kuring Patandang No……… bade ngadongeng anu jejerna ‘’ DALEM DICONDRE “.

Numutkeun dongeng pun nini, anu janten Dalem munggaran di Cianjur nya eta Dalem Tarikolot, anu nampi gelar Pamarentah Walanda “Raden Ariawiratanudatar 1”. Anu kadua jenengan Ariawiratanudatar III kagungan landian “Dalem Dicondre“. Kieu dongengna, dangukeun nya….

Dina hiji dinten,p upuhu ponggawa ningal Kangjeng Dalem calik dina Singgasana semu ngungun. Teras anjeunna nyaketan Kangjeng Dalem lajeng tumaros:

“ Gusti…. kunaon salira semu aya nu diemutan? mangga wakca ka Mamang, manawi mamang tiasa maparin bongbolongan” kitu saur sesepuh

“ Bener Mamang… kuring teh liwung… sedih… asa taya batur pakumaha” Kangjeng Dalem ngageuri.

“ Ampun paralun… Gusti, kapan aya mamang saparakanca… naha naon atuh anu janten emutan?” taros ieu sepuh.

“Katarima eta oge pangbakti mamang saparakanca, sakur kahayang kaula taya nu dipungpang, sakur pangabutuh dicumponan… tapi ….” Kangjeng Dalem ngarandeg, matak panasaran sesepuh.

“ Nanging naon… Dalem? mangga wakca tong asa-asa, supados mamang jeung barudak tiasa ngemutan.” Sesepuh Gulang-gulang tatag pisan nyaritana.

“ Mamang… aya pangabutuh kaula anu pamohalan bisa ditedunan ku mamang.”saur dalem.

“ Gusti….. deudeuh teuing… naha naon atuh nya kapalay ?” sesepuh naros beuki bingung.

“ Kuring teh…. kuring teh… hemhhhh……” kangjeng dalem kalah ngarenghap panjang.

“ Gusti…na palay naon atuh…mangga ulah asa-asa wakcakeun…”

“ kaula teh… hayang boga rabi… Mamang “

“ Ampuuuun…teuing. Atuh eta mah cetek, gampil pisan, keun mamang jeung barudak seja ngider lembur, milari pigeureuhaeun anu cocog sareng salira “.

Harita keneh eta sepuh ngempelkeun para ponggawa. Teras maparin pancen ka anak buahna pikeun milari ka lembur saluyu jeung wilayahna. Sanggeus rengse dibagi-bagi, bur ber arangkat  ,sarta mariksa ka unggal imah rahayat, asal aya istri nu dianggap geulis enggal dipasrahkeun ka Kadaleman. Waktos harita,taya rahayat anu wantun mungpang naon nu dipikapalay ku Dalem, tong boro istri lengoh, dalah nu geus gaduh salaki ge, salakina kedah masrahkeun.

Seueur istri anu disanggakeun ka Dalem, tapi sadayana kedah dianteurkeun ka kulawargana.

“ Ah… Mamang… geuning can aya qodar kaula… tina sakitu lobana istri, taya saurang ge nu ngait kana hate..” Kanggjeng Dalem rumahuh.

“ Deudeuh teuing… Jimat mamang… ulah waka peunggas harepan… aya sarombongan deui nu can cunduk, mugia bae di nu ieu mah aya.” Sesepuh masihan harepan.

Keur kitu torojol rombangan tea, nyandak sababaraha istri. Kangjeng Dalem ngadeg tina pangcalikanana, teras nyampeurkeun istri – istri anu arandeprok bari tarungkul , ajrih ku Kangjeng Dalem. Kangjeng Dalem reg liren, teras anjeunna tepak deku sampeanna sabeulah sarta naros ka salahsawios istri.

“ Geulis… saha kakasih teh ?”

“ Abdi… Apun Gencay, Juragan.” Eta istri ngawaler semu ngadegdeg. Salajengna Apun Gencay dicandak tur dipigarwa ku Kangjeng Dalem.

Sababaraha sasih ti harita, ka Pendopo atanapi Kadaleman kadongkapan nonoman bari rebo ku hasil tatanen dina tanggungan.

Di lawang Kadaleman dijaga para ponggawa.

“ Sampurasun…. Nun !” Ceuk eta nonoman.

“ Rampes …. Ki Sanak.saha andika, timana asal sarta rek naon datang ka Kadaleman ?” tanya ponggawa .

“ Abdi pun Kirun, Juragan.Dipiwarang ku pun bapa nyanggakeun hasil tatanen haturan Kangjeng dalem sareng pun adi.”waler eta nonoman.

“ Ke lanan…dagoan sakeudeung.” Leos eta ponggawa teh ka lebet ,unjukan ka Kangjeng Dalem,yen aya rakana Juag Istri ti lembur.

Kangjeng Dalem miwarang eta nonoman dicandak ka lebet , malih Kangjeng Dalem oge lungsur tina pangcalikan mapagkeun ka payun.Barang tos paamprok,Kangjeng Dalem bari gumujeng someah ngasongkeun panangan ngajak salalaman ,niat sae ngabageakeun dahuan.

Eta nonoman lain narima panangan Kangjeng Dalem,tapi manehna nyabut condre tina cangkengna,kalawan teu nyarita sakecap,bari panon buringas,biwir kekerot semu nu ceuceub .

Ana….bres teh eta condre ditewekeun kana dada Kangjeng Dalem.

Kangjeng Dalem ngarumpuyuk,baloboran getih bari nyepeng condre.Ponggawa anu unjukkan tadi olohok ,tapi saparantos ningal Dalem teu empes- empes bari baloboran getih,sarta kadupak ku nu rek kabur,manehna sadar,tuluy gogorowokan….

“ Pegat…tah mangkeluk bangkawarah…Kangjeng Dalem tiwas ditelasan…”

Sakur ponggawa nu ngadangu kana gorowok baturna ting beretek lalumpatan .Najan si Kirun lumpatna tarik tur bisa kaluar ti kadaleman,terus diarudak ku para ponggawa nu sakitu lobana,tungtungna kacerek di Alun- Alun deukeut Gedong Asem palebah tangkal caringin.Si Kirun pada ngadek,dicacag diwalang-walang ku bedog para ponggawa,nepi ka ancur burakrakan ,daging ,getih ngahiji jeung taneuh.

Nyi Mas Apun Gencay,nguping nu ayeuh-ayeuhan,anjeunna kaluar ti pajuaran,laju ka tempat Kangjeng Dalem nu ngagoler baloboran getih sarta condre masih keneh nanceb dina dadana.Barang ret kana condre…anjeunna ngagebeg,sabab apal pisan kana condre beubeureuhna ,nu salawasna nyolegreng dina cangkengna.Di gigireun layon carogena ngagoler totopong,teras eta totopong ku anjeunna dicandak,keup diakeup,diteueulkeun kana dadana,teras anjeuna lumpat muru ka lebah tangkal caringin,anu masih keneh dirariung ku jalma bari ting tarunjuk kana taneuh anu pagalo jeung panyacagan awak Kirun.Nyi Mas Apun Gencay seselendep ,barang kareret ku rahayat aya Permessuri Kangjeng Dalem,bruk brek sarideku,sikep ngahormat rahayat ka Ratuna.Kedeprek anjeunna emok dina taneuh nu pinuh ku getih tea, bari nangkeup totopong sarta sasambat ka Kirun.

” Duh….engkang,hapunten abdi…sanes abdi jalir kana pasini, sanes abdi teu satia ka Engkang….tapi kapan Engkang ge uninga , urang mah ukur rahayat, moal mampuh mungpang kapalay pangagung…” sakur nu ngadangu sasambatna Nyi Mas Apun Gencay,carindakdak milu sedih.

“ Engkang …saleresna mah abdi gaduh angen- angen,upami Engkang ngantunkeun ieu dunya hayang dina lahunan abdi,dapon abdi tiasa neda dihampura,kiwari ukur mampuh nangkeup ieu totopong,wawakil jirim Engkang,wilujeng angkat …sugan jaga urang ditepungkeun di yaomil akhir.Da Engkang teh wantun ngalawan Pangagung ukur ngabela ajen diri” Kitu sasambatna.

Sabada layon Kangjeng Dalem dipulasara samistina,teras dikurebkeun,dina tetenggerna ditulis “ DALEM DICONDRE’’.Hartosna dalem anu tiwas jalaran ditewek ku condre.

Mung sakitu dongeng nu kasanggakeun.

Cag !

HURIP SUNDA !

 

 

 

 

 

Silabus Kurikulum 2013 Bahasa Sunda Kelas XII

nOktober 2013

 

 

SILABUS

Kelas XII

MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA

 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,

Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan

 

 

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 1

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 1                     WAWACAN      8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun, dan proaktif  dalam menggunakan bahasa Sunda untuk mengapresiasi  wawacan dan carita pantun

 

 

 

Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.1 Mengidentifikasi, dan menganalisis teks  wawacan berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawacan

 • Contoh wawacan
 • Bentuk puisi wawacan
 • Parafrase wawacan
 • Perbandingan wawacan dengan novel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati:

 • Membaca dan mengamati contoh wawacan.
 • Memahami unsur cerita dalam wawacan
 • Mengamati bentuk-bentuk puisi wawacan

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang contoh wawacan.
 • Bertanya jawab tentang unsur cerita dalam wawacan.

 

 Mengeksplorasi:

 • Membaca tentang contoh wawacan.
 • Berdiskusi tentang unsur cerita dalam wawacan.
 • Mencari informasi/referensi tentang wawacan dan kaidah-kaidahnya
 • Mendiskusikan tentang isi dan kaidah-kaidah wawacan.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang isi wawacan beserta kaidah-kaidahnya.
 • Siswa mengevaluasi isi wawacan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

 Mengomunikasikan:

 • Membacakan/ mempresentasikan hasil parafrase di depan kelas.
 • Menyampaikan pendapat sendiri berkaitan dengan cerita wawacan.
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi wawacan dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi wawacan.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan isi wawacan dalam bentuk parapase atau bentuk lainnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam menginterpretasikan isi wawacan.
 • secara individual siswa diminta menjelaskan isi wawacan yang diamatinya

 

4 JP (2 X Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi wawacan.

 

12.4.1 Menanggapi  dan mengkonversi teks wawacan sesuai dengan kaidah-kaidahnya
 • Parafrase wawacan

 

Mengamati:

 • Mengamati cara-cara mengkonversi puisi wawacan dalam bentuk parafrase.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang cara-cara mengkonversi puisi wawacan dalam bentuk parafrase.

 

 

 

Mengeksplorasi:

 • Berdiskusi tentang cara-cara mengkonversi puisi wawacan dalam bentuk parafrase.

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan cara-cara mengkonversi puisi wawacan dalam bentuk parafrase.

 

Mengomunikasikan:

 Menyampaikan kembali

isi wawacan dalam

bentuk paraprase.

 

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi wawacan dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi wawacan dalam bentuk parafrase

 

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan isi wawacan dalam bentuk parapase atau bentuk lainnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam menginterpretasikan isi wawacan.
 • secara individual siswa diminta menjelaskan isi wawacan yang diamatinya
4 JP (2 X Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi wawacan.

 

 


SILABUS 2

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 1                     CARITA PANTUN         4 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakan nya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun, dan proaktif  dalam menggunakan bahasa Sunda untuk mengapresiasi  wawacan dan carita pantun

 

  Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.2  Mengidentifikasi dan menganalisis teks carita pantun berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carita pantun

Rajah

Rajah pamuka

Rajah pamunah

Papantunan

Juru pantun

Waditrana kacapi

Struktur carita

 Pantun

Judul carita

 nu dipidangkeun

unsure intrinsic carita pantun

lalakon

pagelaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks

carita pantun dan

mencermati kaidah-

kaidahnya.

– Siswa mengamati jenis-

jenis rajah  dalam carita

pantun

 

Mempertanyakan:

–  Siswa bertanya jawab

tentang téks  carita

    pantun beserta kaidah-

kaidahnya

 

– Siswa bertanya jawab

tentang jenis-  jenis

rajah carita pantun.

Siswa bertanya jawab

tentang jenis-  jenis

rajah carita pantun.

– Siswa bertanya jawab

tentang unsur-unsur

carita pantun.

 

Mengeksplorasi:

–  Siswa berdiskusi

tentang téks  carita

    pantun beserta kaidah-

kaidahnya.

– Siswa berdiskusi

tentang jenis-  jenis

rajah carita pantun.

–  Siswa menemukan

jenis-  jenis

rajah carita pantun.

– Siswa berdiskusi

tentang unsur-unsur

carita pantun.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan isi carita pantun beserta kaidah-kaidahnya.
 • Siswa menyimpulkan isi carita pantun berdasarkan kaidah-kaidahnya.
 • Siswa menyusun ringkasan contoh carita pantun.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menceritakan kembali isi carita pantun menggunakan bahasa sendiri dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya
 • Siswa membacakan ringkasan carita pantun yang disusunnya.
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami carita pantun dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi carita pantun.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan isi carita pantun dengan bahasa sendiri berdasarkan kaidahnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam menginterpretasikan isi carita pantun.
 • secara individual siswa diminta menjelaskan isi carita pantun yang diamatinya

 

 

 

 

 

 

 

4 JP (2 X Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi cerita pantun.

 

14.4.2 Menanggapi dan mengkonversi carita pantun sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

 

parafrase Mengamati:

 • Mengamati cara-cara mengkonversi carita pantun.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang cara-cara mengkonversi carita pantun.

 

Mengeksplorasi:

 • Berdiskusi tentang cara-cara mengkonversi carita pantun.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan cara-cara mengkonversi carita pantun.
 • Mengomunikasikan:

 Menyampaikan kembali

isi carita pantun.

 

Tes Praktik:

secara individual siswa diminta memparafrasekan carita pantun.

 

 

   

.


SILABUS 3

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 1                     ARTIKEL          4 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakan nya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.2 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif  dalam menggunakan bahasa Sunda untuk memahami dan menyampaikan artikel dan terjemahan.   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.3 Mengidentifikasi dan menganalisis teks artikel berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel

Contoh artikel

Gagasan

Ngararancang penulisan

Nulis draf

Nyusun

Mencari

bahan artikel

bubuka

pedaran

kacindekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati:

–  Mengamati contoh

teks artikel dan

 mencermati kaidah-

kaidahnya.

– Mengamati gagasan

pokok yang terdapat

dalam artikel.

 

Mempertanyakan:

–  Bertanya jawab

tentang contoh artikel

dan   kaidah

kaidahnya

– Bertanya jawab

tentang gagasan yang

terdapat dalam contoh

artikel.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari informasi tentang isi artikel dan kaidah-kaidahnya
 • Mendiskusikan tentang isi artikel dan kaidah-kaidah.
 • Mendiskusikan gagasan yang disamapaikan penulis dalam artikel.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang isi artikel beserta kaidah-kaidahnya.
 • Mengevaluasi isi artikel berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Menuliskan kembali isi artikel dengan menggunakan bahasa sendiri dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya
 • Membacakan isi artikel yang ditulisnya dengan bahasa sendiri.

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami artikel dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan artikel.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan artikel dengan bahasa sendiri berdasarkan kaidahnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam memahami isi artikel.
 • secara individual siswa diminta menjelaskan isi artikel yang diamatinya

Tes Praktik:

Secara individual siswa diminta menyusun artikel berdasarkan kaidah-kaidahnya.

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi artikel

 

12.4.3 Menyusun dan menanggapi teks artikel sesuai dengan kaidah-kaidahnya   Mengamati:

–  Mengamati langkah-

langkah  penyusu-

nan draf

artikel dan

mencermati kaidah-

kaidahnya.

– Mengamati gagasan

pokok yang terdapat

dalam artikel.

 

Mempertanyakan:

–  Bertanya jawab

tentang cara menulis

artikel yang sesuai

dengan kaidah-

kaidahnya

– Bertanya jawab

tentang gagasan yang

terdapat dalam contoh

artikel.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari informasi tentang cara penulisan artikel yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya
 • Mendiskusikan penyusunan artikel yang sesuai dengan dan kaidah-kaidahnya.
 • Mendiskusikan gagasan yang harus disampaikan dalam penulisan artikel.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang penulisan artikel beserta kaidah-kaidahnya.
 • Menyusun draf artikel.
 • Mengevaluasi tulisan teman sendiri yang sesuai dengan kaidah penulisan artikel.

 

Mengomunikasikan:

 • Membacakan artikel yang telah disusun berdasarkan draf dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah
 • Menanggapi artikel temannya..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 4

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 1         MANDU ACARA           4 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakan nya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif  dalam berbahasa Sunda melalui memandu acara dan drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.5 Mengidentifikasi dan menganalisis teks panduan acara berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memandu acara

Contoh wacana

memandu

acara.

– Prosedur

memandu acara

(bahasa yang

digunakan,

etika)

– Jenis memandu

acara

Mengamati:

– Mambaca contoh teks

memandu acara dan

mencermati kaidah-

kaidahnya

 

Mempertanyakan:

–  Bertanya jawab tentang

memandu acara dan

kaidah-kaidahnya

– Bertanya jawab tentang

prosedur memandu

acara   (bahasa yang

digunakan,

etika)

– Bertanya jawab tentang

jenis memandu acara

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang prosedur memandu acara dan kaidah-kaidahnya
 • Mendiskusikan tentang isi ték panduan acara dan kaidah-kaidah.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyusun panduan acara sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

–  Menyimpulkan tentang

panduan acara beserta

kaidah-kaidahnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Membacakan teks panduan acara yang ditulisnya.
 • Menanggapi teks panduan acara yang disusun dan dibacakan oleh temannya.
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami teks panduan acara dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menyusun teks panduan acara.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan teks panduan acara berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam memahami isi panduan acara dan kaidah-kaidahnya.

 

Tes Praktik:

Secara individual siswa diminta memperagakan sebagai pemandu acara dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya.

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi tentang Pemandu Acara
12.4.5 Menyusun, menyunting, dan memperagakan panduan acara sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan   Mengamati:

– Menonton dan

mengamati model

pamandu acara.

 

Mempertanyakan

– Bertanya jawab tentang

contoh model pemandu

acara tentang susunan

acara yang sesuai

dengan   kaidah-

kaidahnya.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang bahasa yang digunakan pemandu

Acara.

 • Mendiskusikan tentang sikap seorang pemandu acara.

 

Mengasosiasikan:

Menyusun acara sesuai dengan jenis acara yang dipandunya.

 

Mengomunikasikan:

Memperagakan

pemandu acara

– Mengomentari

temannya yang menjadi pemandu acara.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 5

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 2         TARJAMAHAN             8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakan nya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.2 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif  dalam menggunakan bahasa Sunda untuk memahami dan menyampaikan artikel dan terjemahan.

 

  Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.4 Mengidentifikasi dan menganalisis teks terjemahan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan

 • Contoh teks terjemahan
 • Prosedur penerjemahan (kata perkata, kalimat, atau terjemahan bebas.)
Mengamati:

–  Membaca contoh

terjemahan

–  Mengamati teks

terjemahan dan

mencermati kaidah-

kaidahnya

 

Mempertanyakan:

– Bertanya jawab tentang

contoh teks terjemahan

 dan kaidah-kaidahnya

– Bertanya jawab tentang

prosedur penerjemahan

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari contoh-contoh artikel
 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang prosedur penerjemahan dan kaidah-kaidahnya
 • Mendiskusikan tentang isi terjemahan dan kaidah-kaidah.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang prosedur penerjemahan beserta kaidah-kaidahnya.
 • Menerjemahan

wacana berbahasa asing ke dalam bahasa Sunda.

 

Mengomunikasikan:

 • Membacakan hasil terjemahannya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya berdasarkan kaidah-kaidahnya.
 • Saling menanggapi terjemahan yang ditulis

oleh temannya.

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami terjemahan dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menterjemahkan.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan teks terjemahan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam memahami isi terjemahan.
 • secara individual siswa diminta menjelaskan isi terjemahan yang diamatinya

Tes Praktik:

Secara individual siswa diminta menterjemahkan sebuah artikel péndek dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya berdasarkan kaidah-kaidahnya.

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi tentang Terjemahan
12.4.4 Menyusun, menyunting, dan menanggapi teks terjemahan dari bahasa Indonesia atau bahasa lain ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya sesuai dengan kaidah-kaidahnya dengan bahasa yang baik dan benar.

 

 • Penerjemahan puisi.
 • Penerjemahan lagu.

 

 

Mengamati:

–  Membaca contoh

Terjemahan puisi

–  Membaca contoh

terjemahan lagu

–  Mengamati teks

terjemahan puisi dan

lagu  dan   mencermati

kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

– Bertanya jawab tentang

contoh teks terjemahan

 puisi.

– Bertanya jawab tentang

prosedur menerje-

mahkan puisi.

– Bertanya jawab tentang

prosedur penerjemahan

puisi dan lagu.

 

Mengeksplorasi:

 • Menggali informasi tentang prosedur penerjemahan puisi
 • Menggali informasi tentang prosedur penerjemahan lagu.

 

 Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang prosedur penerjemahan puisi dan lagu, beserta kaidah-kaidahnya.
 • Menerjemahan

Puisi atau lagu berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda, atau sebaliknya.

 

Mengomunikasikan:

 • Membacakan hasil terjemahan puisi berbahasa Indonesia, atau bahasa lainnya ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya.
 • Saling menanggapi terjemahan puisi atau lagu yang ditulis

oleh temannya.

 

  4 JP (2 x Pertemuan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 6

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XII / 2         DRAMA            4 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
12.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan YME akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakan nya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui wawacan, carita pantun, artikel, memandu acara, terjemahan, drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif  dalam berbahasa Sunda melalui memandu acara dan drama (teater, gending karesmen dan/atau longser)   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
12.3.6 Mengidentifikasi dan menganalisis teks drama berdasarkan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. Drama Mengamati:

Siswa mengamati teks drama dan mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang drama dan kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang drama dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi téks drama dan kaidah-kaidah.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan isi drama berdasarkan kaidah-kaidahnya.
 • Siswa mengevaluasi isi drama berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa mengubah teks drama ke dalam bentuk prosa dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya
 • Siswa membacakan teks drama yang ditulisnya.

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami teks drama dan kaidah-kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan mengomentari teks drama.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menuliskan isi teks drama dalam bahasa sendiri berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam memahami isi drama dan kaidah-kaidahnya.

 

Tes Praktik:

Secara berkelompok siswa diminta memperagakan teks drama dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya.

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XII
 • Buku referensi lain yang menunjang materi tentang Drama
12.4.6 Menanggapi dan memperagakan teks drama (teater, gending karesmen, dan/atau longser) sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

.

Silabus Kurikulum 2013 Bahasa Sunda Kelas XI

Oktober 2013

 

 

SILABUS

Kelas XI

MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA

 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,

Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan

 

 

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 1

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 1  RUMPAKA KAWIH                          8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.1  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami rumpaka kawih, sajak, mantra, dan novel.   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.1 Mengidentifikasi dan menganalisis  rumpaka kawih sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Rumpaka Kawih

 

 • Contoh teks rumpaka kawih
 • Aspek kebahasaan (diksi, purwakanti, gaya basa)
 • Struktur eusi (tema, nada, rasa, amanat)

 

 

Mengamati:

Siswa membaca dan atau mendengarkan rumpaka kawih  serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

 • Siswa bertanya jawab tentang isi, tema, amanat, nada, dan rasa yang terkandung pada rumpaka kawih
 • Siswa berdiskusi tentang aspek kebahasaan (istilah-istilah yang dianggap sulit, purwakanti, dan gaya basa) yang terdapat pada rumpaka kawih

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber tentang rumpaka kawih
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan kaidah- kaidah rumpaka kawih.

 

Mengasosiasikan:

Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah rumpaka kawih dan berbagai contoh-contohnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan kembali isi rumpaka kawih dengan bahasa sendiri berdasarkan kaidah-kaidahnya
 • Siswa membacakan isi teks rumpaka kawih yang ditulisnya
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi rumpaka kawih.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi rumpaka kawih.

 

Portofolio:

Menilai laporan siswa tentang hasil mengamati isi rumpaka kawih

 

Tes tertulis:

Menilai kemampuan siswa dalam menginterpretasi isi rumpaka kawih.

 

4 JP (2 X Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Kawih Sunda
 • Kaset/VCD kawih
 • Juru kawih

 

11.4.1 Menanggapi dan mengekspresikan rumpaka kawih sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.
 • Contoh rumpaka kawih
 • Paraprase rumpaka kawih
 • Pelantunan rumpaka kawih

 

Mengamati:

Siswa mengamati rumpaka kawih  serta mencermati teknik pelantunannya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang penyusunan paraphrase dan teknik pelantunan rumpaka kawih

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi penyusunan paraphrase dan teknik pelantunan rumpaka kawih

 

 • Siswa mendiskusikan tentang penyusunan paraphrase dan teknik pelantunan rumpaka kawih

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang penyusunan paraphrase dan teknik pelantunan rumpaka kawih
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah penyusunan paraphrase dan teknik pelantunan rumpaka kawih

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyampaikan secara tertulis hasil penyusunan paraprase rumpaka kawih
 • Siswa melantunkan rumpaka kawih dengan teknik pelantunan yang tepat
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk menyusun

paraphrase dan melantunksn rumpaka kawih

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses menyusun paraphrase dan pelantunan rumpaka kawih

 

Portofolio:

menilai laporan siswa dalam menyusun paraphrase rumpaka kawih

Tes tertulis:

menilai kemampuan siswa dalam penyusunan paraphrase rumpaka kawih

 

Tes Praktik:

secara berkelompok siswa diminta untuk melantunkan rumpaka kawih dengan teknik pelantunan yang tepat

4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Kawih Sunda
 • Kaset/VCD kawih
 • Juru kawih

 

 


SILABUS 2

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 1  SAJAK                                 8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.1  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami rumpaka kawih, sajak, mantra, dan novel.   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.2 Mengidentifikasi dan menganalisis   sajak sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Sajak

 

 • Teks sajak
 • Wangun sajak (sajak epic, sajak lirik)
 • Aspek kebahasaan (diksi, purwakanti, gaya basa)
 • Struktur eusi (tema, nada, rasa, amanat)

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks sajak serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang téks sajak beserta kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi sajak dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan kaidah-kaidah sajak.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah sajak dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah sajak dan berbagai contohnya.

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan kembali isi sajak dengan bahasa sendiri berdasarkan kaidah-kaidahnya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah sajak.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi sajak.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami, menganalisis sajak

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa tentang kaidah-kaidah sajak.
 • secara individual siswa diminta menuliskan kembali isi téks sajak yang diamatinya

Tes Praktik:

secara individual siswa diminta  membaca sajak berdasarkan kaidah-kaidahnya.

4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi sajak Sunda.
 • Kaset/Video pembacaan sajak

 

11.4.2 Menanggapi dan mengekspresikan sajak sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan Sajak

 

 • Teks sajak
 • Paraprase teks sajak
 • Deklamasi teks sajak
 • Ngarang sajak

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks sajak serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak
 • Siswa mendiskusikan tentang teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak

 

 

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak
 • Siswa mengevaluasi teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyampaikan hasil paraphrase secara tertulis
 • Siswa mendeklamasikan sebuah sajak dengan teknik yang baik
 • Siswa menyusun sebuah teks sajak sesuai dengan kaidah-kaidahnya
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami teknik paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses menyusun paraphrase, deklamasi, dan penyusunan teks sajak

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil berlatih menulis sajak

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa tentang paraphrase sajak
 • secara individual siswa diminta menyusun/ ngarang sebuah sajak

Tes Praktik:

secara individual siswa diminta  membaca sajak berdasarkan kaidah-kaidahnya.

4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi sajak Sunda.
 • Kaset/Video pembacaan sajak

 


SILABUS 3

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 1  MANTRA                              8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.1  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami rumpaka kawih, sajak, mantra, dan novel.   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.3   Mengidentifikasi  dan menganalisis mantra sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Mantra

 

 • Beberapa contoh teks mantra
 • Jenis-jenis mantra (jampe, jangjawokan, asihan, singlar, ajian, rajah)
 • Fungsi mantra
 • Aspek kebahasaan (diksi, purwakanti, gaya basa)

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks mantra serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi, fungsi dan kaidah-kaidah mantra

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi mantra dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan kaidah-kaidah mantra.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah mantra dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah mantra dan berbagai contohnya.

Mengomunikasikan:

 • Siswa menjelaskan kembali isi mantra beserta kaidah-kaidahnya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi/fungsi dan kaidah-kaidah mantra.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi/ fungsi mantra dan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami dan menganalisis berbagai jenis mantra

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam mengindentifikasi jenis mantra.
 • secara individual siswa diminta menganalisis kaidah-kaidah mantra
4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Mantra.

 

11.4.3   Menanggapi dan membahas mantra secara lisan dan tulisan.

 

Mantra

 

 • Beberapa contoh teks mantra
 • Jenis-jenis mantra (jampe, jangjawokan, asihan, singular, ajian, rajah)
 • Fungsi mantra

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks mantra serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi, fungsi dan kaidah-kaidah mantra

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mendiskusikan tentang fungsi dan tujuan mantra di masyarakat
 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang mantra yang beredar di masyarakat

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah mantra dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah mantra dan berbagai contohnya.

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyampaikan secara tertulis mantra yang ditemukan di lingkungan sekitar
 • Siswa menyusun infenterisasi mantra-mantra yang terkumpul dari lingkungan sekitar
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi/fungsi yang terdapat di lingkungan sekitar

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses infentarisasi mantra

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil pengumpulan mantra-manra yang ada di lingkungan sekitar

 

Tes tertulis:

menilai kemampuan siswa menuliskan teks mantra yang didapatkan dari lingkungan sekitar

4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Mantra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 4

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 1  NOVEL                                 8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.1  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami rumpaka kawih, sajak, mantra, dan novel.   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.4 Mengidentifikasi dan menganalisis novel sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Novel

 

 • Contoh novel
 • Unsur instrinsik novel (tema, amanat, alur, tokoh, latar, dsb.)
 • Aspek kebahasaan novel (diksi, jenis-jenis kalimat)
Mengamati:

Siswa membaca dan mengamati teks novel serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi novel beserta dan kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi novel dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan kaidah-kaidah novel.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah novel dan berbagai contoh-contohnya.

 

 

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menjelaskan kembali isi novel beserta kaidah-kaidahnya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah novel.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis isi novel dan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami dan menganalisis berbagai berbagai novel

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam mengindentifikasi isi novel.
 • secara individual siswa diminta menganalisis kaidah-kaidah novel

 

4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Novel.
 • Buku novel

 

11.4.4 Menanggapi dan meringkas novel sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.

 

Novel

 

 • Contoh novel
 • Aspek kebahasaan novel (diksi, jenis-jenis kalimat)
Mengamati:

Siswa membaca dan mengamati teks novel isinya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi novel

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi novel
 • Siswa mecari dan membaca novel-novel lainnya

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan novel

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan isi novel dengan bahasa sendiri
 • Siswa membuat ringkasan berbagai novel yang telah dibacanya
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi novel.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses menuliskan isi novel dan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil meringkas berbagai novel

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam meringkas isi novel.
 • secara individual siswa diminta membaca dan meringkas berbagai novel
4 JP (2 X pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Novel.
 • Buku novel

 

 

SILABUS 5

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 2  BAHASAN BUDAYA SUNDA                        8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.2  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami teks   bahasan budaya sunda dan deskripsi yang mengandung pakeman basa.

 

  Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.5 Mengidentifikasi dan menganalisis bahasan budaya Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Bahasan Budaya Sunda

 

 • Contoh bahasan budaya Sunda (seni, kampung adat)
 • Warna karangan (deskripsi)
 • Aspek kebahasaan (diksi, jenis-jenis kalimat)

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks bahasan budaya Sunda serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi bahasan budaya Sunda beserta dan kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi bahasan dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan kaidah-kaidah bahasan.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah bahasan dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah bahasan dan berbagai contohnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan kembali isi bahasan budaya Sunda dengan bahasa sendiri

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah bahasan budaya Sunda.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan isi bahasan budaya Sunda.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami dan menganalisis berbagai bahasan budaya Sunda

 

 

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam mengindentifikasi isi bahasan budaya Sunda.

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Budaya Sunda.

 

11.4.5 Menyusun dan menanggapi deskripsi yang mengandung pakeman basa sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Bahasan Budaya Sunda

 

 • Contoh bahasan budaya Sunda (adat-istiadat)
 • Karangan deskripsi bahasan budaya

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks bahasan budaya Sunda serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi bahasan budaya Sunda beserta dan kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi bahasan dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang penyusunan bahasan

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah bahasan dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah bahasan dan berbagai contohnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan bahasan tentang budaya Sunda dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami teknik penyusunan bahasan budaya Sunda.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses menulis karangan deskripsi bahasan budaya Sunda.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa dalam menulis karangan deskripsi bahasan budaya Sunda.

 

Tes tertulis:

 • Siswa secara individual menulis bahasan budaya Sunda

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Budaya Sunda.

 

 

 


SILABUS 6

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 2  PAKEMAN BASA                              6 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.2  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, dan santun dalam berbahasa Sunda untuk memahami teks   bahasan budaya sunda dan deskripsi yang mengandung pakeman basa.

 

  Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.6 Mengidentifikasi dan menganalisis deskripsi yang mengandung pakeman basa (babasan jeung paribasa, cacandran, dan/atau uga) sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Deskripsi (pedaran) yang mengandung pakeman basa

 • Contoh teks yang mengandung pekeman basa
 • Jenis-jenis pakeman basa (uga, cacandran, babasan, paribasa)
 • Aspek kebahasaan Deskripsi (diksi, purwakanti, kalimat)

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks pedaran yang mengandung pakeman basa serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi pedaran yang mengandung pakeman basa

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi pedaran yang mengandung pakeman basa
 • Siswa mendiskusikan tentang isi pedaran yang mengandung pakeman basa.

 

 

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah pedaran yang mengandung pakeman basa dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah pedaran yang mengandung pakeman basa dan berbagai contohnya.

                                                                                             

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan kembali isi pedaran yang mengandung pakeman basa

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah pedaran yang mengandung pakeman basa.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, dan menuliskan pedaran yang mengandung pakeman basa.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami dan menganalisis berbagai pedaran yang mengandung pakeman basa

 

Tes tertulis:

menilai kemampuan siswa dalam mengindentifikasi isi pedaran yang mengandung pakeman basa.

 

2 JP (1 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Pakeman Basa.

 

11.4.5 Menyusun dan menanggapi deskripsi yang mengandung pakeman basa sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Deskripsi (pedaran) yang mengandung pakeman basa

 • Contoh teks yang mengandung pekeman basa
 • Jenis-jenis pakeman basa (uga, cacandran, babasan, paribasa)

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks pedaran yang mengandung pakeman basa serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi pedaran yang mengandung pakeman basa beserta kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi pedaran yang mengandung pakeman basa
 • Siswa mendiskusikan tentang isi dan jenis-jenis pakeman basa pada pedaran deskripsi

 

Mengasosiasikan:

Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah pedaran yang mengandung pakeman basa dan berbagai contoh-contohnya.

 

                                                                                             

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyusun pakeman basa dalam bentuk kalimat
 • Siswa menuliskan pedaran yang mengandung pakeman basa dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi pedaran dan jenis-jenis pakeman basa.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam mengaplikaasikan pakeman basa dan menyusun sebuah pedaran yang mengandung pakeman basa.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil menulis pedaran yang mengandung pakeman basa

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pakeman basa dalam menulis kalimat
 • secara individual menulis pedaran yang mengandung pakeman basa

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Pakeman Basa.

 

 


SILABUS 7

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 1  WARTA & IKLAN                             8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif dalam berbahasa Sunda untuk memahami teks wawancara serta warta dan/atau iklan   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.8 Mengidentifikasi dan menganalisis teks WARTA dan/atau IKLAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.

 

Warta dan

Iklan

 

 • Contoh warta dan iklan
 • Warna warta iklan
 • Fungsi warta dan iklan
 • Aspek kebahasaan warta dan iklan (diksi, jenis kalimat wawaran)
Mengamati:

Siswa mengamati teks warta dan iklan serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi warta dan iklan beserta kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi warta dan iklan serta kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi warta dan iklan serta kaidah-kaidahnya

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah warta dan iklan serta berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah warta dan iklan serta berbagai contohnya.

                                                                                             

Mengomunikasikan:

 • Siswa menceritakan isi warta dan iklan yang dibacanya

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi warta dan iklan berdasarkan kaidahnya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisis, warta dan iklan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil pengamatan berbagai contoh warta dan iklan

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa tentang pemahaman isi dan kaidah-kaidah warta dan iklan.

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Warta dan Iklan

 

11.4.8 Menyusun, menyampaikan, dan menanggapi teks WARTA dan/atau IKLAN sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Warta

Iklan

 

 • Contoh warta dan iklan
 • Fungsi/tujuan warta dan iklan
 • Aspek kebahasaan (diksi, jenis kalimat wawaran)
Mengamati:

Siswa mengamati teks warta dan iklan serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang kaidah-kaidah penulisan warta dan iklan

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi warta dan iklan serta kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang penulisan warta dan iklan

Mengasosiasikan:

Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah warta dan iklan serta berbagai contohnya.

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan berbagai jenis warta dan iklan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan teknik penulisan warta dan iklan

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses menuliskan warta dan iklan berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil penulisan berbagai contoh warta dan iklan

 

Tes tertulis:

menilai kemampuan siswa tentang kaidah-kaidah dan penulisan berbagai jenis warta dan iklan

 

4 JP (2 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi Warta dan Iklan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS 8

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:               SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:                  XI / 2  WAWANCARA                                 8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
11.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui rumpaka kawih, sajak, mantra, novel, bahasan, deskripsi, warta, dan wawancara   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif dalam berbahasa Sunda untuk memahami teks wawancara serta warta dan/atau iklan   Terintegrasi pada KD di KI 3 dan KI 4      
11.3.7 Mengidentifikasi dan menganalisis teks wawancara sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.

 

Wawancara

 

 • Contoh teks wawancara
 • Aspek kebahasaan (diksi, jenis kalimah)

 

 

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks wawancara serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang isi wawancara beserta kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah wawancara dan berbagai contoh-contohnya.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah wawancara dan berbagai contohnya.

                                                                                             

Mengomunikasikan:

 • Siswa menuliskan kembali isi teks wawancara berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah wawancara.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami, menganalisisteks wawancara berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil memahami teks wawancara

 

Tes tertulis:

 • menilai kemampuan siswa dalam menerapkan kaidah-kaidah wawancara.

 

2 JP (1 x Pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi wawancara

 

11.4.7 Menyusun, memperagakan, dan menanggapi teks wawancara sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

 

Wawancara

 

 • Contoh teks wawancara
 • Aspek kebahasaan (diksi, jenis kalimah)

 

Mengamati:

Siswa mengamati teks wawancara serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

Siswa bertanya jawab tentang prosedur wawancara

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya
 • Siswa mendiskusikan tentang isi wawancara dan kaidah-kaidahnya

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang tetnatng prosedur pelaksanaan dan pelaporan hasil wawancara
 • Siswa mengevaluasi prosedur dan hasil wawancara

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyusun pedoman wawancara berdasarkan kaidah-kaidahnya.
 • Siswa melakukan kegiatan wawancara dengn tokoh atau teman sejawat
 • Siswa menyampaikan secara tertulis hasil dari awancara
Tugas:

Siswa diminta berdiskusi untuk memahami tatacara (panduan) dan pelaksanaan serta pelaporan hasil wawancara.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam menyusun langkah/panduan, pelaksanaan dan pelaporan hasil wawancara berdasarkan kaidah-kaidahnya.

 

Portofolio:

menilai laporan siswa tentang hasil wawancara dengan narasumber

 

Tes tertulis:

Secara individual menulis hasil wawancara dengan narasumber

Tes Praktik:

secara individual siswa diminta memperagakan berbagai bahan wawancara dalam topik dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya.

 

6 JP (3 x pertemuan)
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/ MAK Kelas XI
 • Buku referensi lain yang menunjang materi wawancara

 

 

Silabus Kurikulum 2013 Bahasa Sunda Kelas X

SILABUS

Kelas X

MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA

 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,

Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan

 

 

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013


SILABUS 1

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   BIANTARA                            8 jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran.    

 

 

 

 

 

 

 

Terintegrasi dalam KI-3 dan KI-4

     
10.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif dalam berbahasa Sunda untuk memahami biantara (pidato) dan paguneman (percakapan).     

 

 

 

Terintegrasi dalam KI-3 dan KI-4

     
10.3.1 Mengidentifikasi dan menganalisis   teks biantara sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 

 

Biantara (Pidato)

 • Bentuk-bentuk teks biantara.
 • Struktur biantara.
 • Aspek-aspek kebahasan dalam biantara (gaya bahasa, babasan, paribasa, pilihan kata).

 

Mengamati:

 • Membaca dan mengamati beberapa contoh teks biantara.
 • Mengamati dan memahami struktur teks biantara.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang struktur teks biantara.
 • Bertanya jawab tentang topik
 • Bertanya jawab tentang aspek-aspek kebahasaan yang terkandung dalam teks biantara.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari informasi/ referensi tentang kaidah biantara dari berbagai sumber.
 • Mencari kata-kata sulit dan menemukan artinya dalam kamus.

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan berbagai contoh teks biantara.
 • Mengevaluasi dan mendiskusikan kaidah teks biantara.

 

Mengkomunikasikan

 • Mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi mengenai struktur teks biantara.
 • Menyampaikan pendapat berkaitan dengan kaidah-kaidah biantara.

 

Tugas Secara berkelompok siswa menganalisis struktur teks biantara dan ciri-ciri kebahasaan yang terkandung di dalamnya

 

Observasi,:

Mengamati kegiatan siswa dalam menganalisis naskah biantara.

 

Unjuk kerja

Mempresentasikan hasil analisis secara berkelompok.

 

2 JP (1 x pertemuan)
 • Buku Pelajaran Basa Sunda pegangan siswa untuk SMA/SMK/MA/ MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi keterampilan berpidato dalam bahasa Sunda.

 

10.4.1 Menyusun, menanggapi, dan  memperagakan teks  biantara sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Penyusunan teks biantara dan cara menyampaikannya.

 • Penyusunan teks biantara sesuai kaidah yang benar.
 • Teknik penyampaian biantara.
 • Penyampaian b

 

Mengamati

 • Mengamati contoh teks biantara dalam rangka menemukan pola yang tepat untuk menyusun teks biantara karangan sendiri.
 • Memahami teknik pembacaan/ penyampaian biantara.

 

Menanya

 • Bertanya jawab tentang teknik penyampaian biantara.

 

Mengeksplorasi

 • Mendiskusikan topik atau bahan untuk materi biantara.
 • Menggunakan berbagai aspek kebahasaan (gaya bahasa, babasan, paribasa, dsb.) dalam menyusun teks biantara.

 

Mengasosiasikan

 • Membandingkan dan mendiskusikan teks biantara karangan sendiri dengan karangan teman.

 

Mengkomunikasikan

 • Mempraktikan pembacaan atau menyampaikan biantara hasil karya sendiri.
Tugas Individu

 • Menyusun teks biantara sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
 • Menyampaikan biantara dengan teknik yang baik dan benar.

 

Observasi,:

Mengamati kegiatan siswa dalam memilih topik, mengumpulkan bahan/ referensi, mengeksplorasi aspek-aspek kebahasaan, dan menyusun naskah biantara.

 

Unjuk kerja

Menilai penampilan siswa dalam membacakan/ menyampaikan biantara.

 

Portofolio :

Menilai laporan siswa dalam menerapkan kaidah-kaidah biantara berupa teks.

 

6 JP (3 x pertemuan)
 • Buku referensi lain yang menunjang materi keterampilan berpidato dalam bahasa Sunda.
 • Rekaman biantara
 • Buku pelajaran bahasa Sunda pegangan siswa untuk SMA.

 

 


SILABUS 2

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   PAGUNEMAN            8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guritan, dan sisindiran..           
10.2.1 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif dalam berbahasa Sunda untuk memahami biantara (pidato) dan paguneman (percakapan)           
10.3.2 Mengidentifikasi dan menganalisis   teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Paguneman (percakapan)

 • Conto teks paguneman.
 • Aspek kebahasaan yang terkandung dalam teks paguneman (ragam bahasa, etika, bentuk teks, dsb.).

.

Mengamati:

 • Mengamati beberapa contoh teks paguneman serta mencermati kaidah-kaidahnya.
 • Mengamati aspek-aspek kebahasaan dan tatakrama dalam paguneman.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang berbagai bentuk teks paguneman.
 • Bertanya jawab tentang aspek kebahasaan yang terkandung dalam teks paguneman.

 

Mengeksplorasi:

 • Berdiskusi dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi tentang kaidah dan aspek kebahasaan paguneman

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan berbagai bentuk teks paguneman.
 • menyimpulkan dan menanggapi kaidah-kaidah teks paguneman

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil pengamatan berkaitan dengan kaidah-kaidah dan aspek kebahasaan teks paguneman.

 

Tugas: Berdiskusi dalam kelompok untuk memahami kaidah-kaidah paguneman dan aspek kebahasaan yang terkandung di dalamnya.

 

Observasi,:

Mengamati kegiatan diskusi siswa dalam proses menganalisis kaidah dan aspek kebahasaan paguneman.

 

Tes tertulis :

Menilai kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan  kaidah-kaidah paguneman

 • secara individual siswa diminta menyunting naskan paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

Tes Praktik:

 • secara berkelompok siswa diminta memperagakan naskan paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya.
4 JP (2 x Pertemuan) 

 

 

 

 

 

 • Buku Pelajaran Basa Sunda pegangan siswa untuk SMA/SMK/MA/ MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi paguneman dalam bahasa Sunda.

 

10.4.2 Menyusun, menanggapi, dan  memperagakan teks paguneman sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Menyusun dan memperagakan teks paguneman

 • Teknik menyusun teks paguneman.
 • Teknik memperagakan paguneman
Menanya

 • Mengamati cara-cara penyusunan teks paguneman.
 • Mengamati contoh peragaan paguneman.

 

Menanya

 • Bertanya jawab tentang teknik penyusunan teks paguneman.
 • Bertanya jawab tentang teknik peragaan paguneman.

 

Megeksplorasi

 • Mendiskusikan kaidah dan bahan paguneman.
 • Mendiskusikan teknik peragaan paguneman.
 • Mencari kata-kata yang tepat dalaam menyusun teks paguneman.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempraktikan/ membacakan teks

 

Tugas: Berdiskusi dalam kelompok untuk memahami kaidah-kaidah paguneman dan aspek kebahasaan yang terkandung di dalamnya.

 

Observasi,:

Mengamati kegiatan diskusi siswa dalam proses mengumpulkan bahan, analisis bahan, pembuatan naskah paguneman.

 

Portofolio :

menilai laporan berupa teks paguneman yang disusun oleh siswa secara berkelompok, berikut proses penyuntingannya.

 

Unjuk kerja:

Secara berkelompok siswa diminta memperagakan naskan paguneman yang disusunnya.

4 JP (2 x Pertemuan) 
 • Buku Pelajaran Basa Sunda pegangan siswa untuk SMA/SMK/MA/ MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi paguneman dalam bahasa Sunda.
 • Rekaman paguneman.

 

 

 


SILABUS 3

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   BIOGRAFI-OTOBIOGRAFI                   8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.2  Menunjukkan  prilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam berbahasa Sunda untuk memahami biografi dan otobiografi serta aksara sunda          
10.3.3  Mengidentifikasi dan menganalisis teks biografi dan otobiografi sesuai dengan kaidah-kaidahnya Biografi dan Otobiografi

 • Ragam teks biografi dan otobiografi.
 • Perbandingan teks biografi dan teks otobiografi.
 • Unsur-unsur teks biografi.

 

Mengamati:

 • Mengamati ragam teks biografi dan otobiografi serta mencermati kaidah-kaidahnya.
 • Mengamati kata ganti persona dalam penulisan geografi dan otobiografi.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang ragam teks biografi dan otobiografi dan prosedur penulisannya.
 • Bertanya jawab tentang perbedaan antara biografi dan otobiografi.
 • Bertanya jawab tentang unsur-unsur yang terkandung dalam teks biografi.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang definisi dan kaidah biografi dan otobiografi.
 • Mendiskusikan unsur-unsur teks biografi dan otobiografi.
 • Menemukan kata-kata sulit dalam teks biografi dan otobiografi dan mencari artinya dalam kamus.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan ciri-ciri umum penulisan tzks biografi dan otobiografi.
 • Memperbandingkan prosedur penulisan biografi dan

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis mengenai ragam teks biografi dan otobiografi, unsur-unsurnya, dan perbedaanya.

 

Tugas: Secara berkelompok siswa diminta berdiskusi untuk memahami kaidah-kaidah teks biografi dan otobiografi, unsur-unsurnya, serta perbedaanya.

 

Observasi,:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses berdiskusi dalam rangka memahami kaidah-kaidah teks biografi dan otobiografi, unsur-unsurnya, serta perbedaanya.

 

Tes tertulis

Menilai kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan  kaidah-kaidah biografi dan otobiografi

 

4 JP (2 x pertemuan) 

 

 

 

 

 

 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK /MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi biografi dan otobiografi berbahasa Sunda.

 

10.4.3  Menyusun, menanggapi,  dan membandingkan teks biografi dan otobiografi sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Penyusunan Teks Biografi dan Otobiografi

 • Prosedur penyusunan teks biografi dan autobiografi.
 • Penggunaan kata ganti orang (persona) dalam penulisan teks biografi dan otobiografi.
 • Penyajian teks biografi dan otobiografi
Mengamati:

 • Mengamati prosedur penulisan teks biografi dan otobiorafi singkat.
 • Mengamati cara penggunaan kata ganti orang (persona) dalam penulisan biografi dan otobiografi.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang prosedur penulisan biografi dan otobiografi
 • Bertanya jawab tentang perbedaan prosedur penulisan antara biografi dan otobiografi.
 • Bertanya jawab tentang unsur-unsur biografi yang harus terkandung dalam menyusun teks biografi dan otobiografi singkat.
 • Mempertanyakan kata gannti orang (persona) dalam penyusunan teks biografi dan otobiografi..

 

Mengeksplorasi:

 • Mengumpulkan data-data untuk bahan penulisan biografi dan otobiografi.
 • Memilih dan mencoba prosedur penulisan biografi dan otobiografi yang dianggap paling menarik.

 

Mengasosiasikan:

 • Memperbandingkan hasil penulisan teks biografi dan otobiografi dengan teks-teks sejenis pada buku atau media massa.
 • Saling menanggapi teks biografi dan otobiografi karangan sendiri dan teman.

.

Mengomunikasikan:

 • Menempelkan hasil penulisan biografi/ otobiografi pada majalah dinding atau di ruang kelas.
 • Menyusun hasil karya penulisan biografi dan otobiografi menjadi dokumentasi tertulis.

 

 

TugasSecara individual siswa ditugaskan untuk menyusun teks biografi dan otobiografi dengan kaidah dan prosedur yang benar.

 

Observasi

Mengamati proses kegiatan siswa dalam menyusun teks biografi dan otobiografi dari berbagai aspek dalam bentuk skala sikap.

 

Potofolio

Menilai hasil karya siswa berupa teks biografi dan otobiografi serta proses penyuntingannya.

4 JP (2 x pertemuan) 
 • Buku Siswa Bahasa Sunda SMA/SMK /MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi biografi dan otobiografi berbahasa Sunda.
 • Koran dan majalah

 

 


SILABUS 4

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   AKSARA SUNDA      8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.2 Menunjukkan  prilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam berbahasa Sunda untuk memahami biografi dan otobiografi serta aksara sunda          
10.3.4 Mengidentifikasi dan menganalisis teks  aksara sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Mengidentifikasi tata tulis Aksara Sunda

 • Aksara dasar.
 • Rarangken
 • Angka
 • Tata tulis aksara Sunda.

 

Mengamati:

 • Siswa mengamati teks aksara Sunda serta mencermati kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

 • Siswa bertanya jawab tentang teks aksara Sunda dan kaidah-kaidahnya

 

Mengeksplorasi:

 • Siswa mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah aksara Sunda
 • Siswa mendiskusikan tentang kaidah-kaidah aksara Sunda dan penerapanny.

 

Mengasosiasikan:

 • Siswa menyimpulkan tentang kaidah-kaidah dan penerapan aksara Sunda.
 • Siswa mengevaluasi kaidah-kaidah dan penerapan aksara Sunda.

 

Mengomunikasikan:

 • Siswa menyusun, menyunting, dan memperbaiki teks beraksara Sunda yang ditulisnya
 • Siswa membacakan teks ­beraksara Sunda yang ditulisnya

 

Tes tulisMenjawab soal-soal latihan penulisan aksara Sunda.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses mempelajari serta menganalisis penggunaan aksara Sunda, terutama berkaitan dengan kecermatan atau ketelitian.

 

4 JP (2x Pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi penulisan aksara Sunda

 

10.4.4 Menyusun dan menyunting teks pendek yang menggunakan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Penggunaan aksara Sunda untuk berbagai keperluan praktis-fungsional dalam bentuk teks-teks pendek. Mengamati:

 • Mengamati prosedur penulisan teks aksara Sunda untuk berbagai keperluan.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang penggunaan aksara Sunda untuk keperluan praktis fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
 • Bertanya jawab mengenai tata cara dan prosedur menulis teks pendek menggunakan aksara Sunda.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang penggunaan aksara Sunda secara praktis dan fungsional.
 • Menemukan bahan, ide, atau media untuk menuliskan aksara Sunda secara fungsional (misalnya pada keertas, T-shirt, papan, dinding, dsb.)
 • Mencari bentuk/ fotmat penulisan aksara Sunda (poster, spanduk, desain T-shirt, dsb).

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan berbagai bentuk/ format desain dalam rangka menulis aksara Sunda secara fungsional.
 • Mengevaluasi hasil karya sendiri dan mencocokkannya dengan prosedur dan tata tulis aksara Sunda yang benar.
 • Saling menanggapi hasil karya sesama teman.

 

Mengomunikasikan:

 • menempelkan/ mendisplay/ memamerkan hasil penulisan aksara Sunda pada berbagai media.

 

ObservasiMengamati proses kegiatan siswa dalam menuliskan dan menggunakan aksara Sunda pada berbagai media, terutama berkaitan dengan aspek ketelitian, kerapihan, dan keindahan hasil karya.

 

Portofolio

Menilai hasil kerja siswa berupa karya penulisan aksara Sunda pada berbagai media dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

4 JP (2x Pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi penulisan aksara Sunda
 • Majalah, koran, internet, dsb.

 

 


SILABUS 5

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   DONGÉNG     2 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli dalam berbahasa Sunda  untuk memahami dongéng, carita wayang, guguritan, dan sisindiran          
10.3.5 Mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan   dongéng, dan cerita wayang sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Dongéng

 • Pembacaan teks dongeng.
 • Klasifikasi cerita dongeng.
 • Unsur-unsur cerita dongeng sebagai prosa.
 • Ciri-ciri cerita dongeng.

 

 

Mengamati:

 • Mengamati dan memahami ciri-ciri teks dongéng.
 • Mengamati unsur-unsur cerita dongeng (tema, pelaku, seting, pesan, dsb).
 • Mengamati penuturan dongeng.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang ciri-ciri teks dongéng.
 • Bertanya jawab tentang unsur-unsur cerita dongeng.
 • Bertanya jawab tentang pengelompokkan (klasifikasi) cerita dongeng).

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah cerita dongéng.
 • Mendiskusikan ciri-ciri teks dongeng.
 • Mendiskusikan dan menemukan unsur-unsur cerita dongeng dan mengklasi-fikasikannya berdasarkan jenis dongeng.
 • Menemukan kata-kata sulit dan mencari artinya dalam kamus.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan tentang kaidah-kaidah dongéng berkaitan dengan ciri teks, unsur cerita, dan jenisnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil analisis berkaitan dengan ciri teks, unsur, dan jenis cerita dongeng.

 

Tugas:

 • Siswa secara berkelompok menganalisis cerita dongeng untuk menemukan kaidah-kaidahnya (ciri, unsur cerita, dan kategorisasinya)

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami dan menganalisis cerita dongéng.

 

Tes tulis:

Menilai kemampuan siswa dalam memahami kaidah-kaidah cerita dongéng.

 

 

 

2 JP (1 x pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi dongéng

 

10.4.5 Menanggapi dan mengekspresikan dongéng dan cerita wayang sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Dongeng

 • Menceritakan kembali atau menuturkan cerita dongeng (bercerita).

 

Mengamati:

 • Mengamati dan memahami teknik menuliskan kembali cerita dongeng.
 • Mengamati teknik menuturkan kembali cerita dongeng secara lisan.
 • Mengamati contoh peragaan menuturkan cerita dongeng.
 • Mengamati aspek-aspek kebahaasaan dalam mengekspresikan cerita dongeng.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang teknik menuliskan kembali cerita dongeng.
 • Bertanya jawab tentang teknik menuturkan ceritaa dongeng.

 

Mengeksplorasi:

 • Mendiskusikan teknik menuliskan kembali cerita dongeng.
 • Mendiskusikan teknik menuturkan cerita dongeng secara lisan.
 • Mencari gaya penuturan yang tepat dalam menuturkan cerita dongeng.

 

Mengasosiasikan:

 • membandingkan beragam penuturan cerita yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari.
 • Membandingkan teknik penuturan cerita dongeng.

 

Mengomunikasikan:

 • Memeragakan penuturan cerita dongeng dengan teknik yang tepat.

 

Tugas:

 • Siswa secara individual ditugaskan untuk bercerita (menuturkan cerita dongeng) dengaan teknik yang tepat.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam bercerita (mendongéng).

 

Unjuk kerja:

Siswa ditugaskan untuk bercerita di depan kelas.

 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi penulisan dan penuturan cerita dongéng dan cerita wayang.
 • Rekaman penuturan dongeng dan cerita wayang.

 

 

SILABUS 6

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                   WAYANG       6 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli dalam berbahasa Sunda  untuk memahami dongéng, carita wayang, guguritan, dan sisindiran          
10.3.5 Mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan   dongéng, dan cerita wayang sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Wayang

 • Pembacaan teks cerita wayang.
 • Ciri-ciri cerita wayang.
 • Unsur-unsur cerita wayang.

 

Perbandingan antara cerita dongeng dengan cerita wayang

Mengamati:

 • Mengamati dan memahami ciri-ciri teks carita wayang.
 • Mengamati unsur-unsur cerita dongeng (tema, pelaku, seting, pesan, dsb).
 • Mengamati pertunjukan wayang.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang ciri-ciri carita wayang.
 • Bertanya jawab tentang unsur-unsur cerita wayang.
 • Bertanya jawab tentang pengelompokkan (klasifikasi) cerita wayang berdasarkan babon ceritanya.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah cerita wayang.
 • Mendiskusikan ciri-ciri teks cerita wayang.
 • Mendiskusikan dan menemukan unsur-unsur dan mengklasifikasikan carita wayang.
 • Menemukan kata-kata sulit dan mencari artinya dalam kamus.

 

Mengasosiasikan:

 • Menyimpulkan kaidah-kaidah cerita wayang berkaitan dengan ciri teks, unsur cerita, dan babonnya.
 • Membandingkan kaidah cerita dongeng dengan kaidah cerita wayang.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil analisis berkaitan dengan ciri dan berbagai aspek cerita
 • Mempresentasikan hasil analisis perbandingan cerita dongeng dengan cerita wayang.

 

Tugas:

 • Siswa secara berkelompok menganalisis cerita wayang untuk menemukan kaidah-kaidahnya (ciri, unsur cerita, dan babonnya).
 • Siswa menonton pertunjukan ceerita wayang dan secara berkelompok menganalisis ceritanya dari berbagai aspek.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami dan menganalisis cerita dongéng dan cerita wayang.

 

Tes tulis:

Menilai kemampuan siswa dalam memahami kaidah-kaidah cerita wayang

 

 

 

4 JP (8 x pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi dongéng

 

10.4.5 Menanggapi dan mengekspresikan dongéng dan cerita wayang sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Mengekspresikan cerita dongeng dan cerita wayang

 • Menceritakan kembali cerita dongeng.
 • Bercerita (mendongeng)
 • Menuturkan cerita wayang
Mengamati:

 • Mengamati dan memahami teknik menuliskan kembali cerita wayang.
 • Mengamati aspek-aspek kebahaasaan dalam mengekspresikan cerita wayang.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang teknik menuliskan kembali cerita wayang.

 

Mengeksplorasi:

 • Mendiskusikan teknik menuliskan kembali cerita wayang.

 

Mengasosiasikan:

 • membandingkan beragam penuturan cerita yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari.
 • Membandingkan teknik penuturan cerita wayang.

 

Mengomunikasikan:

 • Menuturkan kembali cerita wayang yang disaksikannya dalam pertunjukan wayang, dari teks yang dibaca, atau dari sumber lain.

 

Tugas:

 • Siswa menonton pertunjukan cerita wayang dan secara berkelompok menganalisis ceritanya dari berbagai aspek.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses menonton cerita wayang dan penyusunan laporannya.

 

 

2 JP (1x  pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi penulisan dan penuturan cerita dongéng dan cerita wayang.
 • Rekaman penuturan dongeng dan cerita wayang.

 

 

SILABUS 7

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/2                   CARPON        8 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli dalam berbahasa Sunda  untuk memahami dongéng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran          
10.3.6 Mengidentifikasi  dan menganalisis carpon sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Carita Pondok (capon)

 • Ciri-ciri carpon.
 • Analisis unsur-unsur carpon sebagai prosa.
 • Perkembangaan carpon dalam sastra Sunda.
Mengamati:

 • Mengamati beragam teks cerita pendek.

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang ciri-ciri cerita pendek.
 • Bertanya jawab tentang struktur cerita (unsur-unsur) cerita pendek.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber tentang kaidah-kaidah cerita pendek.
 • Menemukan unsur-unsur carpon yang dibaca.
 • Mencari informasi berkaitan dengan sejarah dan perkembangan carpon Sunda.
 • M

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan beberapa teks carpon dan menyimpulkan kaidah-kaidah yang terdapat dalam carita pondok.
 • Mencari dan mengevaluasi kaidah-kaidah carita pondok pada teks lain.

 

Mengomunikasikan:

 • Merepresentasikan kaidah-kaidah carpon hasil analisis terhadap beberapa teks carpon.

 

Tugas: Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk memahami dan menemukan kaidah-kaidah carita pondok.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami dan  menganalisis kaidah-kaidah carita pondok.

 

Tes tulis:

Menilai pemahaman siswa mengenai kaidah carita pondok dan sejarah perkembangannya.

 

 

4 JP (3x Pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi carita pondok.

 

10.4.6 Menanggapi dan mengekspresikan carpon sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Carpon

 • Mengarang cerita pendek.
Mengamati:

 • Mengamati teknik mengarang cerita pendek.

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang teknik mengarang cerita pendek.

 

Mengeksplorasi:

 • Menemukan tema/ide untuk bahan karangan cerita pendek.
 • Menentukan alur, konflik, penokohan, dan unsur cerita lainnya untuk dikembangkan dalam karangan cerita pendek.
 • Menyusun kerangka karangan.
 • Mendiskusikan tahap-tahap pengembangan karangan cerita pendek.

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan dan saling menanggapi karangan cerita pendek karya sendiri dengan karya teman.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempublikasikan/ membacakankan carpon hasil karangan sendiri.

 

Tugas: Secara individual siswa mengarang carita pondok  dengan konflik yang sederhana.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses mengarang carita pondok.

 

Potofolio:

Menilai carpon hasil karya siswa serta proses penyuntingannya.

 

4 JP (3x Pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi carita pondok.

 

 


SILABUS 8

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/1                        GUGURITAN             6 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran.           
10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli dalam berbahasa Sunda  untuk memahami dongéng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran          
10.3.7 Mengidentifikasi dan menganalisis guguritan sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Guguritan

 • Ragam teks guguritan.
 • Kaidah puisi guguritan.
 • Perbedaan guguritan dan wawacan
Mengamati:

 • Mengamati pembacaan/ pelantunan
 • Mengamati beragam teks guguritan dalam pupuh yang berbeda.
 • Mengamati penggunaan bahasa dalam teks guguritan.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang bentuk-bentuk puisi guguritan.
 • Bertanya jawab tentang kaidah-kaidah puisi guguritan.
 • Bertanya jawab tentang penggunaan pilihan kata dalam guguritan.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah guguritan.
 • Mendiskusikan bentuk-bentuk puisi guguritan.
 • Mendiskusikan kaidah puisi guguritan.
 • Menemukan kata-kata sulit dan mencari artinya dalam kamus.
 • Mendiskusikan struktur kalimat yang terdapat pada puisi guguritan.

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan bentuk puisi guguritan dengan bentuk puisi lain (sajak, wawacan, dsb).
 • Mengevaluasi kaidah-kaidah guguritan dan berbagai contohnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil analisis berkaitan dengan kaidah dan penggunaan bahasa dalam puisi guguritan.

 

Tugas: Siswa secara berkelompok ditugaskan untuk menganalisis puisi guguritan dan menemukan kaidah-kaidahnya serta menganalisis bahasa yang digunakannya.

 

Observasi:

mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami dan menganalisis teks puisi guguritan.

 

Tes tertulis:

 • menilai pemahaman dan kemampuan siswa mengenai kaidah-kaidah guguritan.

 

2 JP (1x Pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi guguritan.

 

10.4.7 Menanggapi dan mengekspresikan guguritan sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.  Guguritan

 • Melengkapi teks guguritan.
 • Mengarang secara utuh puisi guguritan
Mengamati:Mengamati teknik mengarang guguritan sesuai kaidah-kaidahnya

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang teknik mengarang guguritan sesuai dengan kaidahnya.

 

Mengeksplorasi:

 • Menemukan tema untuk bahan karangan puisi guguritan.
 • menemukan kata-kata yang tepat untuk karangan puisi guguritan.
 • Menentukan pupuh yang sesuai untuk karangan guguritan.

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan hasil karangan sendiri dengan karangan teman.
 • Mengevaluasi kaidah-kaidah guguritan pada guguritan karangan sendiri.

 

Mengomunikasikan:

 • Melantunkan guguritan hasil karangan sendiri dengan baik.
 • Mempublikasikan guguritan hasil karangan sendiri pada mading atau dokumentasi tertulis.

 

Tugas:

 • Secara individu siswa ditugaskan untuk melengkapi guguritan yang kata-katanya belum lengkap.
 • Menugaskan siswa untuk membuat karangan guguritan secara untuh.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses mengarang guguritan.

 

Portofolio:

Menilai laporan siswa berupa karangan puisi guguritan serta proses penyuntingannya.

 

Unjuk kerja:

Secara individual siswa diminta   membacakan/ melantunkan teks guguritan.

4JP (2x pertemuan).
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi carita pondok.

 

 

 

 

SILABUS 9

MATA PELAJARAN BAHASA DAN SASTRA SUNDA

 

Satuan Pendidikan:         SMA/SMK/MA/MAK

Kelas/Semester:            X/2                   SISINDIRAN                        6 Jam

Kompetensi Inti:

 • Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 • Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
 • Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
 • Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
10.1.1 Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran..           
10.2.3 Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, dan peduli dalam berbahasa Sunda  untuk memahami dongéng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran          
10.3.8 Mengidentifikasi dan menganalisis sisindiran sesuai dengan kaidah-kaidahnya.  Sisindiran

 • Ragam teks puisi sisindiran (paparikan, rarakitan, wawangsalan).
 • kaidah bentuk puisi sisindiran.
 • Kaidah isi sisindiran.
 • Fungsi sisindiran

 

Mengamati:

 • Mengamati beragam teks Sisindiran serta mencermati kaidah-kaidahnya
 • Mengamati fungsi sisindiran dalam kehidupan sehari-hari.

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang kaidah bentuk dan isi sisindiran.
 • Bertanya jawab tentang fungsi sisindiran dalam kehidupan sehari-hari.

 

Mengeksplorasi:

 • Mencari dari berbagai sumber informasi tentang kaidah
 • mendiskusikan kaidah-kaidah Sisindiran yang terdapat pada contoh teks.
 • Mendiskusikan fungsi sisindiran dalam kehidupan sehari-hari

 

Mengasosiasikan:

 • Membandingkan bentuk-bentuk sisindiran dan keunikannya.
 • Mengevaluasi kaidah-kaidah Sisindiran pada berbagai ragam contohnya.

 

Mengomunikasikan:

 • Mempresentasikan hasil analisis mengenai kaidah-kaidah sisindiran.

 

Tugas: Siswa diminta berdiskusi untuk memahami isi dan kaidah-kaidah Sisindiran.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses memahami dan menganalisis kaidah Sisindiran.

 

Tes tertulis:

Menilai pemahaman dan  kemampuan siswa mengenai kaidah-kaidah Sisindiran dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.

2 JP (1x pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi sisindiran.
10.4.8 Menanggapi dan mengekspresikan sisindiran sesuai dengan kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan.  Sisindiran

 • Mengarang sisindiran dalam bentuk paparikan.
 • Mengarang sisindiran dalam bentuk rarakitan.
 • Mengarang sisindiran untuk tempas sindir.
Mengamati:

 • Mengamati teknik penulisan sisindiran.
 • Mengamati tayangan rekaman acara “tempas sindir” (berbalas pantun).

 

Mempertanyakan:

 • Bertanya jawab tentang teknik penulisan sisindiran.
 • Bertanya jawab tentang penyusunan teks tempas sindir.

 

Mengeksplorasi:

 • Mendiksuiskan tema-tema untuk bahan karangan sisindiran atau “tempas sindir”.
 • Mendiskusikan teknik penulisan sisindiran atau tempas sindir.
 • Mencari dan memilah kata-kata yang tepat untuk digunakan dalam sisindiiran.

 

Mengasosiasikan:

 • Saling menanggapi sisindiran hasil karangan sendiri dan teman.
 • Mengevaluasi kaidah-kaidah Sisindiran pada pada karangan sendiri dan teman.

 

Mengomunikasikan:

Menampilkan acara tempas sindir berdasarkan teks yang sudah dibuat.

 

Tugas:

 • Secara individu siswa ditugaskan mengarang sisindiran.
 • Secara berkelompok siswa ditugaskan membuat teks “tempas sindir”.

 

Observasi:

Mengamati kegiatan siswa dalam proses mengarang puisi sisindiran.

 

Portofolio:

Menilai laporan siswa berupa teks sisinddiran dan tempas sindir serta proses penyuntingannya.

 

Unjuk kerja:

secara berkelompok siswa menampilkan acara tempas sindir berdasarkan teks karangan sendiri.

4JP (2x pertemuan)
 • Buku Bahasa Sunda untuk siswa SMA/SMK/MA/MAK Kelas X
 • Buku referensi lain yang menunjang materi sisindiran.

Rekaman video acara “tempas sindir”.

 

 

 

RPP Kur. 2013 Bahasa Sunda Kelas X

Di handap ieu conto RPP Kur. 2013 Bahasa Sunda Kelas X Materi BIANTARA. Tiangtos jauh tina kasampurnaan, nanging tiasa janten referensi atanapi bahan bandingan

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

 

Sekolah                       : SMA Pasundan I Cianjur

Mata Pelajaran          : Bahasa Sunda

Kelas/Semester          : X/I

Program                     : IB/IIS/MIA

Materi Pokok             : Biantara

Alokasi Waktu           : 6 x 45 menit (3x pertemuan)

 

 1. Kompetensi Inti

10.1     Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

10.2     Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

10.3     Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

10.4     Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

 

 1. Kompetensi Dasar dan Indikator

10.1.1  Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Sunda dan menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks sosial budaya sebagai sarana komunikasi melalui teks biantara, paguneman, biografi dan otobiografi, aksara sunda, dongeng, carita wayang, carpon, guguritan, dan sisindiran

10.2.1  Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, peduli, santun, dan proaktif dalam berbahasa Sunda untuk memahami biantara (pidato) dan paguneman (percakapan)

10.3.1  Mengidentifikasi dan menganalisis   teks biantara (pidato) sesuai dengan kaidah kaidahnya

10.3.1.1  Memahami bentuk-bentuk teks biantara

10.3.1.2  Mengidentifikasi struktur teks biantara

10.3.1.3  Menganalisis aspek-aspek kebahasaan dalam teks biantara.

10.3.1.4  Menyajikan hasil analisis kaidah teks biantara secara lisan dan tertulis.

10.4.1  Menyusun, menanggapi, dan  memperagakan teks  biantara (pidato) sesuai dengan kaidah-kaidahnya

10.4.1.1  Penyusunan teks biantara sesuai kaidah yang benar

10.4.1.2  Teknik penyampaian biantara

10.4.1.3  Penyampaian biantara.

 

 1. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses menggali informasi melalui berbagai fakta, menanya konsep, berdiskusi atas fakta dan konsep, menginterprestasi mengasosiasi dan mengomunikasikan, peserta didik dapat:

 1. Bersikap baik (peduli, disiplin, santun, jujur, dan proaktif) menerima dan menyampaikan informasi dalam jenis biantara (pidato)
 2. Membaca atau menyimak teks biantara (pidato)
 3. Menjelaskan isi biantara (pidato)
 4. Mengamati kaidah-kaidah biantara (pidato)
 5. Menyebutkan kaidah-kaidah tentang biantara (pidato)
 6. Menyusun teks biantara (pidato)
 7. Memperagakan teks biantara (pidato)

 

 1. Materi Pembelajaran

Fakta (sesuatu yang dapat diindera):

 • Berbagai contoh teks biantara dari segi jenis (formal, semi formal, non formal) dan tema (religi, budaya politik, sosial, dll)

 

Konsep (gabungan antar fakta yang saling terhubung):

 • Pengertian, ciri-ciri, jenis, tema, dan tujuan biantara
 • Struktur biantara (bubuka, eusi, jeung panutup)
 • Sistematika biantara
 • Metode biantara

 

Prinsip (generalisasi antar konsep-konsep yang berkaitan):

 • Karakteristik biantara
 • Ciri-ciri kebahasaan dalam biantara
 • Perbedaan biantara dengan bercerita, memandu acara, dan ceramah

Prosedur (langkah-langkah sistematis menerapkan konsep):

 • Langkah-langkah penyusunan teks biantara
 • Proses penyuntingan dan penyajian laporan hasil penyusunan téks biantara
 • Teknis meragakan biantara

 

 1. Model dan Metode Pembelajaran
 1. Model Discovery Learning (untuk pertemuan I)
 

SINTAK

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati Menanya Mengumpulkan data/informasi Mengasosiasikan

(menalar)

Mengkomunikasikan

(menyimpulkan)

Stimulation (pemberian stimulus)

 

Mendiskusikan tayangan, konsep, kaidah-kaidah, tujuan, tema, jenis, struktur dan sistematika biantara
Problem Statement (identifikasi masalah)

 

Mendiskusikan rumusan dan batasan masalah, tujuan analisis masalah, dan  langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan
Data Collecting (mengumpulkan data)

 

Mengumpulkan referensi, teori, atau hipotesa-hipotesa sementara
Data Processing (mengolah data)

 

Mengolah, memilih, memilah, mengedit & menyunting
Verification (menguji hasil)

 

Menguji kembali hipotesa yang  ada
Generalization (menyimpulkan)

 

Menetapkan kesimpulan akhir Membuat laporan tertulis

 

 1. Model Project Based Learning (untuk pertemuan 2 dan 3)
 

SINTAK

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Mengamati Menanya Mengumpulkan data/informasi Mengasosiasikan

(menalar)

Mengkomunikasikan

(menyimpulkan)

Essential Question (mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan inti)

 

Mengamati teks dan peragaan biantara melalui media pembelajaran Mengidentifikasi masalah yang muncul sebagai landasan project yang akan dilaksanakan Mendiskusikan Ciri-ciri, pengertian, jenis, tema,  tujuan, sistematika dan teknik-teknik biantara
Designing Project Plan (merancang rencana proyek)

 

Menyusun rancangan/ instrumen/konsep project teks biantara
Creating Schedule (menyusun jadwal)

 

Menciptakan rencana, pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil karya, dan peragaan project
Monitor The Progress (memonitor perkembangan project)

 

Konsultasi peserta didik dengan guru (permasalahan atau koreksi-koreksi), guru memonitor aktivitas projecting peserta didik
Assess The Outcome (menguji hasil)

 

Guru mengevaluasi hasil sementara proyek peserta didik untuk hasil tahap akhir
Evaluate The Experiment (mengevaluasi kegiatan)

 

Membuat kesimpulan dan  penyelesaian hasil project akhir Memperagakan hasil project, hingga akhirnya guru dan seluruh peserta didik mencapai konklusi serta refleksi akhir  hasil dari project

 

 1. Metode: diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi
Metode Mengamati Menanya Mengumpulkan data/

eksperimen/eksplorasi

Mengasosiasi Mengkomunikasikan
 

Diskusi

 

 

 

 

 

 

 

Tanya-Jawab

 

 

 

 

 

 

Penugasan

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi

 

 

 

 

 

 1. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
 1. Media: Audio-Visual (video, gambar ilustrasi, dan powerpoint materi biantara)
 

MEDIA

 

 

Mengamati

 

Menanya

 

Mengumpulkan data/

eksperimen/eksplorasi

 

Mengasosiasi

 

Mengkomunikasikan

Audio – Visual    
 1. Alat/Bahan: Laptop dan LCD
 2. Sumber Belajar:
 1. Durahman, Duduh. 1984. Catetan Prosa Sunda. Bandung: Medal Agung.
 2. Lembaga Basa jeung Sastra Sunda. Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Tarate.
 3. Rahmat Taufik Hidayat, spk. Peperenian Urang Sunda. Bandung: Kiblat
 4. https://tekadpangestu.wordpress.com/ diakses dan diunduh 06 Desember 2013

 

 1. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

 

Pertemuan 1

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
Pendahuluan
 • Guru memberi salam, berdoa bersama, kemudian bertegur sapa dengan peserta didik; Bagaimana kabar kalian hari ini? sudah siapkah belajar? Siapa saja yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran hari ini?
 • Guru melakukan pengkondisian KBM; mengecek kebersihan kelas minimal di sekitar meja dan kursi tempat duduk peserta didik
 • Guru memberikan informasi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan.
 • Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan
 • Apersepsi (membimbing peserta didik dalam kesatuan persepsi untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah biantara) dan Motivasi (menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik agar mereka terampil menganalisis teks biantara serta mengemukakan temuan, pandangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan).
15 menit
Inti Mengamati

 • Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar sesuai kebutuhan KBM
 • Guru memberikan contoh naskah teks biantara kepada setiap peserta didik
 • Guru menayangkan video tentang kegiatan biantara
 • Guru memonitor kegiatan kelompok peserta didik selama multimedia berlangsung
 • Setiap peserta didik mencermati (mengamati dan menganalisis naskah yang dibacanya) dan melakukan catatan kecil hasil penemuan analisis teks yang akan didiskusikan antar kelompok nanti
 • Secara individu, hasil temuan peserta didik berupa identifikasi-identifikasi tentang analisis isi, kaidah-kaidah, struktur, jenis, tema dan sistematika biantara berdasarkan naskah dan tayangan media yang dicermatinya

Menanya

 • Antarpeserta didik dalam kelompok saling mengkonfirmasi dan bertanya tentang analisa isi, jenis dan tema teks biantara masing-masing untuk dibahas jika ada perbedaan temuan
 • Dari berbagai pertanyaan dan penyataan yang muncul, kelompok melakukan klasifikasi kaidah-kaidah biantara dan mendefinisikan dasar temuannya
 • Kelompok mengkonfirmasi hasil temuan sementara dan menanyakan/berkonsultasi kepada guru tentang sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang benar

Mencoba

 • Peserta didik mencoba merumuskan struktur teks biantara yang dikajinya, dan membahasnya seraya bertukar temuan bersama anggota kelompok
 • Menguraikan sistematika teks biantara dari naskah yang dikajinya, dengan bertukar informasi atau melakukan konfirmasi dengan kelompok lain

Mengasosiasi.

 • Peserta didik mencoba menyimpulkan atau melegitimasi atas temuan kajian naskah yang dibahasnya

Mengomunikasikan

 • Perwakilan masing-masing kelompok (bisa dipilih dan ditunjuk guru) menyampaikan/menayangkan hasil kesimpulannya.
 • Melaporkan hasil penelitian kelompok ke dalam bentuk karya tulis ilmiah
60 menit

 

 

Penutup
 • Bersama peserta didik menyimpulkan karakteristik teorikal biantara (konsep, isi, jenis, tema, struktur, sistematika dan kaidah-kaidah).
 • Melaksanakan tes untuk evaluasi pemahaman (contoh tes ada pada poin penilaian)
 • Mengakhiri KBM dengan doa dan salam
20 menit

 

 

Pertemuan 2

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
Pendahuluan
 • Peserta didik merespon salam dan dilanjutkan dengan pengondisian kelas
 • Tanya jawab tentang karakteristik teorikal biantara pada pertemuan sebelumnya
 • Peserta didik menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya (karakteristik teorikal biantara) dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan (penyusunan teks biantara)
 • Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.
 • Tanya jawab tentang evaluasi pembelajaran sebelumnya, serta pemberian motivasi untuk KBM yang selanjutnya
20 menit
Inti Mengamati

 • Peserta didik mengamati dan meninjau kembali rumusan karakteristik biantara
 • Peserta didik mengamati langkah-langkah prosedural penyusunan teks biantara dari guru
 • Guru memberikan batasan jenis dan tema biantara yang akan disusun oleh peserta didik
 • Secara individu peserta didik mempersiapkan data atau referensi acuan untuk penyusunan teks biantara

Menanya

 • Masing-masing peserta didik dipersilakan mengemukakan pendapat atau pandangannya mengenai pilihan jenis dan biantara yang diambilnya
 • Masing-masing peserta didik dipersilakan mengemukakan kesulitan atau permasalahan yang mungkin timbul atas pilihan jenis dan tema biantara yang diambilnya

Mencoba

 • Masing-masing peserta didik mulai menganalisis dan menyusun teks biantara dengan menggunakan teks biantara pada KBM sebelumnya sebagai pembanding
 • Masing-masing peserta didik mencoba menyusun teks biantara sesuai dengan kaidah-kaidah atau sistematika teorikal biantara

Mengasosiasi

 • Masing-masing peserta didik memilih dan memilah diksi serta kalimat-kalimat dalam teks biantara sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang benar
 • Peserta didik menganalisis hasil penyusunan teks baik dari segi tata bahasa, sistematika, dan isi teks biantara
 • Peserta didik mengedit atau menyunting teks masing-masing guna tahap penyelasaian akhir (finishing)
 • Selama kegiatan berlangsung, guru berperan aktif sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran peserta didik.

Mengomunikasikan

 • Peserta didik mengumpulkan hasil project teks biantara kepada guru
 • Peserta didik mengkomunikasikan pengalaman penyusunan teks biantara di antaranya berupa kesan-kesan, komentar, permasalahan, ataupun hal-hal lainnya
60 menit
Penutup
 • Umpan balik antarpeserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang evaluasi proses pembelajaran
 • Mengingatkan atau mempersiapkan peserta didik untuk tehnis-tehnis KBM mendatang
 • Menutup atau mengakhiri KBM seraya mengucapkan salam
10 menit

 

 

Pertemuan 3

Kegiatan Deskripsi Alokasi waktu
Pendahuluan
 • Guru memberi salam, berdoa bersama, kemudian bertegur sapa dengan peserta didik
 • Guru melakukan pengkondisian KBM; mengecek kebersihan kelas minimal di sekitar meja dan kursi tempat duduk peserta didik
 • Guru memberikan informasi mengenai petunjuk teknis pembelajaran yang akan dilaksanakan.
 • Peserta didik menerima informasi kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan
 • Apersepsi (membimbing peserta didik dalam kesatuan persepsi dalam pelaksanaan peragaan biantara) dan Motivasi (menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik agar mereka berani dan terampil meragakan biantara).
10 menit
Inti Mengamati

 • Guru membagikan kembali hasil project teks biantara peserta didik yang telah dinilai oleh guru kepada masing-masing peserta didik
 • Masing-masing peserta didik kembali mengamati hasil project teks biantara masing-masing, lengkap dengan hasil nilai dan koreksi atau evaluasi yang telah dilakukan guru terhadap karya mereka
 • Guru memberikan pengertian bahwa urutan penampilan biantara dilakukan secara random agar seluruh peserta didik selalu harus dalam keadaan siap untuk tampil (readiness to perform)
 • Guru memanggil nama peserta didik yang akan tampil meragakan kegiatan biantara
 • Guru menilai penampilan peserta didik, seraya memonitor kondisi kekondusifan kelas selama demontrasi biantara berlangsung
 • Setiap peserta didik mencermati (mengamati dan menganalisis temannya yang sedang tampil) proses peragaa biantara

Menanya

 • Apabila ada hal-hal prinsipil yang muncul, guru mempersilakan peserta didik untuk menanyakannya kepada guru atau kepada peserta didik yang lain
 • Setelah beberapa penampilan ditampilkan, guru menstimulus peserta didik dalam bentuk koreksi-koreksi penampilan guna meningkatkan kualitas penampilan-penampilan yang selanjutnya
 • Peserta didik mengkonfirmasi atau dan menanyakan/berkonsultasi kepada guru tentang koreksi-koreksi yang muncul

Mencoba

 • Peserta didik mencoba memperbaiki pengetahuan dan keterampilan biantaranya
 • Peserta didik mencoba melakukan tehnik-tehnik yang lain dalam menampilkan biantara

Mengasosiasi.

 • Peserta didik menganalisis dan menginterpretasi berbagai tehnik yang ada dalam penampilan biantara, sehingga teridentifikasi tehnik mana yang sesuai atau disukai olehnya

Mengomunikasikan

 • Peserta didik mencoba menyimpulkan atau memperbaharui paradigma serta kompetensinya atas temuan-temuan baru yang didapatnya selama KBM
 • Peserta didik mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan baru yang dimilikinya
70 menit

 

 

Penutup
 • Bersama peserta didik menyimpulkan konklusi akhir KBM serta merefleksi paradigma dan kompetensi barunya itu untuk aplikasinya di dunia nyata
 • Mengakhiri dan menutup KBM dengan doa dan salam
10 menit

 

 

 1. Penilaian

Bentuk dan Instrumen Penilaian:

 1. Tes tulis bentuk uraian
Indikator Pencapaian Kompetensi Instrumen Tes
 1. Memahami struktur teks biantara

 

2.Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pada teks biantara

 

 

 1. Ditilik tina wangunna, éta biantara téh kaasup kana biantara jenis naon?
 2. Ditilik tina eusina, naon téma biantara di luhur téh?
 3. Ragam basa naon nu dipaké dina éta biantara téh? Naon cirina?
 4. Sebutkeun struktur teks biantara di luhur!
 5. Dina bubukana, aya omongan naon bae nu ditetelakeun dina éta biantara téh ?
 6. Nyaritakeun naon éta biantara téh?
 7. Sebutkeun sawatara ungkara mamanis basa nu aya dina éta biantara!
 8. Dina bagian panutup biantara aya paribasa “langkung saur bahé carék, bobo sapanon carang sapakan”. Naon hartina?

 

 1. Menyajikan hasil analisis teks biantara
 1. Tuduhkeun jeung jelaskeun naon nu dimaksud kaidah-kaidah biantara!
 2. Tétélakeun kamandang hidep ngeunaan kapunjulan jeung kahéngkéran nu aya dina éta biantara!

 

 1. Penilaian Tugas
 

Nama Siswa

Aspek Penilaian Teks Biantara
Ketepatan Waktu Ketepatan Isi Kedalaman

Isi

Sistematika

Tulisan

Keotentikan

Tulisan

Skor

rata-rata

Nilai
 1. Ahmad Dhani
3 4 4 3 3 3,33 83
 1. Budiono
 1. Caca Handika
.
4.
5.
6.
7.
………

 

 1. Penilaian Keterampilan Biantara

 

 

Nama Siswa

Aspek Yang Dinilai
Tata Basa Lentong/

Wirahma

Sikep/

Pesemon

Pidangan Skor rata-rata Nilai
 1. Ahmad Dhani
3 4 4 3 3, 33 81
 1. Budiono
 1. Caca Handika
4.
5.
……..

 

 1. Penilaian Sikap
Nama

Siswa

Sikap Yang Diamati
Santun Disiplin Jujur Peduli Semangat Kerja Sama Tanggung Jawab
1.
2.
3.
4.
5.
…….

 

 

 

 

 

 

 

Cianjur, 30 Juli 2014

 

Mengetahui,

Kepala Sekolah                                                                                    Guru Mata Pelajaran

 

 

 

 

Nandang Zaenudin, S.Pd                                                                   Tekad Erlangga P, S.Pd

NIP. 19670206 199403 2 009

 

 

 

 

Naskah Lomba Dongeng

Di handap ieu aya conto naskah lomba dongeng pikeun murangkalih:

.

HAJI ALIT PRAWATASARI

Ku : Tekad Pangestu

            Assalamu’alaikum wr. wb

Sampurasun…..

Girang pangajén nu ku abdi dipihormat. Juru gentra miwah panata calagara nu ku abdi dipihormat. Nepangkeun, nami abdi …………… kelas ………… SD ……, badé nyobi ngadongéngkeun hiji tokoh pahlawan ti Cianjur nu jenenganana Haji Alit Prawatasari. Pamugi, urang sadayana tiasa miwanoh anjeunna sanés tina namina hungkul nu diabadikeun janten nami hiji lapang di Joglo, nanging ogé tina raratan sajarah sareng yasa-yasa perjoangan anjeuna ngabéla rahayat pribumi tina katideresaan penjajah kumpeni.

Wilujeng nyakséni……

Dina sasih Oktober taun 1677, tatar Cianjur ragrag kana kakawasaan pamaréntah kumpeni. Dina mangsa pamaréntahan Dalem Aria Wiratanu Datar II, dilaksanakeun “Tanam Paksa” sareng “Wajib Setor” pepelakan-pepelakan dina jumlah nu tangtu ka pihak kumpeni.

Lami-lami rahayat ngangluh, jalaran waktos sareng tanagina séép kanggé ngurus pepelakan wajib, sedeng pakasaban sadidinten kabolér.

Haji Alit Prawatasari, hiji ulama pajoang ti Jampang ngajurung utusan ka bupati Cianjur kanggé ngalirénkeun “Tanam Paksa”. Namung, ku bupati ditampik, jalaran kaayaan anjeuna salaku bupati Cianjur bisa-bisa diecagkeun kalungguhanana ku kumpeni.

Alatan ngangres manah ningal katideresaan rahayat Cianjur nu mangtaun-taun sangsara tina “Tanam Paksa” sareng teu ayana pangbéla ti para pajabat pribumi kana nasib rahayatna, dina taun 1702 Haji Prawatasari ngagedurkeun perjoangan pisik ngalawan katelengesan pamaréntahan kumpeni.

Jalaran pamaréntahan pribumi aya dina cangkingan pamaréntahan kumpeni, jantenna Haji Prawatasari ngayonan perjoangan téh sanés hungkul ka pihak kumpeni, namung ogé ngayonan kana panglawanna para bupati priangan nu seuseueurna biluk ka kumpeni.

Dina sasih Maret 1703, prajurit kumpeni nu dipingpin ku Pieter Scorpoi ngagempur daérah Jampang kanggé ngancurkeun basis kakuatan prajurit Prawatasari. Nanging tarekah kumpeni gagal, Haji Prawatasari iasa nyalametkeun diri ngalolos ka Citarum.

Ahir taun 1704, Haji Prawatasari mulih deui ka Jampang kanggé ngumpulkeun kakuatan nu langkung ageung. Teras dina taun 1705 Haji Prawatasari ngalaksanakeun perjoangan di daérah Bogor, tug dugi bajoang nepi ka daérah Sumedang, nu ahirna dina sasih Agustus taun 1705 Haji Prawatasari kalih wadya-baladna cacap ngancurkeun pasukan kumpeni di Sumedang.

Perjoangan Haji Prawatasari nu tos lumangsung langkung ti tilu taun ngajantenkeun pihak kumpeni ngalaman karugian nu kacida ageungna. Dugikeun ka pangawasa tinggi Hindia Belanda nu namina Gubernur Jendral Joan van Hoorn turun langsung kanggé ngarurug prajurit Prawatasari.

Para bupati ti tatar Jawa Barat dikomando langsung ku Gubernur Jendral Joan van Hoorn kanggé ngayonan sareng néwak Haji Prawatasari.

Ti pasukan Haji Prawatasari, saatosna ngalaksanakeun perjoangan ngalawan penjajahan kumpeni di Tanggerang dina taun 1706, anjeuna kalih wadya-baladna kapaksa nyingkur ka daérah Banyumas, Jawa Tengah, jalaran tekenan ti golongan pajabat pribumi nu biluk ka kumpeni langkung rosa. Para prajurit kalih anjeuna remen ngalaman kalaparan alatan perjoanganana teu dirojong ku para pajabat nu hianat.

Tungtungna, sabada bajoang langkung ti lima taun, alatan kakuatan gabungan antawis kumpeni sareng para pajabat pribumi nu jahat, dina tanggal 12 Juli 1707 Haji Prawatasari katéwak tur ngalakonan hukuman pati di Kartasura. Teras, layon anjeuna saurna dikurebkeun di daérah Dayeuh Luhur, Cilacap, Jawa Tengah, dumugi kiwari.

Deudeuh, hawatos temen ka Haji Prawatasari, bajoang ngabéla rahayat namung teu kénging pangrojong ti pajabat pribumi. Bajoang nandonkeun nyawa, dumugi nemahan pati, nanging kiwari diapilain.

Mugia Allah Swt ngawales kalih maparin rohmat-maghfirohNa ka Haji Prawatasari kalih prajurit-prajuritna, sareng urang sadayana teu ngahihilapkeun kana yasa-yasa aranjeunna nu tékad buméla ka rahayat nu katideresa. Amin.

Girang pangajén nu dipihurmat, mung sakitu dongéng nu tiasa kapihatur, abdi mungkas sasanggem ku neda sih hapunten tina sumakawis kalepatan boh tina basa sareng sikepna, nutup catur mungkas carita, wa billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum wr.wb

            Cianjur, 06022014

Komik Sangkuriang – 2

legend_of_sangkuriang_07_by_kevinandreant-d33sggs

legend_of_sangkuriang_08_by_kevinandreant-d33sgv3

legend_of_sangkuriang_09_by_kevinandreant-d33sh9z

legend_of_sangkuriang_10_by_kevinandreant-d33shsp

legend_of_sngkuriang_11_by_kevinandreant-d33sjdr

legend_of_sangkuriang_12_by_kevinandreant-d33sk5d

Ngeunaan pangarang ieu karya, dina web Deviantart:

Kevin Andrean
Artist | Professional | Digital Art

Indonesia

“clumsy kid tries to climb”

Graphic Designer and Illustrator
Loves to draw, loves to sing, love movies
Game of Thrones addict

kevinandreant_by_kevinandreant-d32p31p

Komik Sangkuriang – 1

Di handap ieu aya komik ilustrasi ngeunaan Sangkuriang karyana Kevin Andrean, hiji professional digital art nu karya-karyana dipidangkeun dina web deviantart. Sim kuring kacida kataji ku karya anjeuna nu ngailustrasikeun carita Sangkuriang. Sumangga disakseni:

legend_of_sangkuriang_01_by_kevinandreant-d32qhq1

legend_of_sangkuriang_02_by_kevinandreant-d32qhzy

legend_of_sangkuriang_03_by_kevinandreant-d32qi86

legend_of_sangkuriang_04_by_kevinandreant-d33sfu7

legend_of_sangkuriang_05_by_kevinandreant-d33sfz8

legend_of_sangkuriang_06_by_kevinandreant-d33sgb8

 

Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Urang Sunda - Kenali Leluhur, Sejarah, Bahasa dan Budaya Asli Urang Sunda

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

raudya's

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

Biografiparasufi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Keajaiban Dunia

Aneka Keajaiban Dunia dalam Berita, Gambar, Foto dan Video

Metafisis

Membongkar Hakikat Tenaga Dalam, Ilmu Metafisika, dan Ilmu Hikmah

Chye Retty Isnendes Blog

Iman, Ilmu, Amal, Sastra