Mikawanoh Kawih & Tembang

Tekad Erlangga Pangestu

Kawih jeung Tembang téh ayana dina widang seni jeung sastra. Dina widang seni, lantaran kawih jeung tembang téh mangrupa seni sora jeung seni karawitan, sedeng kaasup widang sastra lantaran rumpakana jadi bahan ulikan sastra. Sok sanajan aya dina widang nu sarua, kawih jeung tembang téh aya bédana, utamana tina wangun jenisna.

Numutkeun harti kamus, kawih téh nya éta; rakitan basa sabangsaning dangding nu teu maké patokan pupuh (LBSS, 1988:96). Sedengkeun tembang mah ngalagu nurutkeun aturan pupuh, anu salawasna kauger ku patokan-patokan guru gatra, guru wilangan, jeung  guru lagu, sarta nada ngahaleuangkeunana. Jalma nu sok maneuh ngalagukeun rumpaka kawih disebutna juru kawih atawa sindén, sedengkeun nu sok ngahariringkeun rumpaka tembang disebut juru tembang atawa juru mamaos.

Sawatara conto judul kawih di antarana: Tanah Sunda, Angkrék Japati, Angin Priyangan, Bulan Langlayang Peuting, Dina Jandéla, Hareupeun Kaca, Hariring Nu Kungsi Nyanding, Imut Malati, Malati Ti Gunung Guntur, Kembang Impian, Kembang Tanjung Panineungan, Longkéwang, Purnama Urang Nu boga, Sagagang Kembang Ros, Salam Manis, Salempay Sutra, Samoja, Sariak Layung, Wengi Énjing Tepang Deui, Panon Hideung, Mojang Priyangan, jsb

Nano S nétélakeun, yén rumpaka téh kekecapan dina lagu. Dina tembang sok disebut dangding, atawa guguritan. Dina lagu kapasindenan, sok disebut kata-kata. Dina lagu kawih sok disebut rumpaka. Dina lagu pop Sunda, sakapeung sok campur jeung istilah musik, sok aya nu nyebut lirik. Para sastrawan, sok aya nu nyebut sastra lagu. Pangpangna kana rumpaka karya para sastrawan. Wangun rumpaka téh rupa-rupa. Aya anu winangun sisindiran, puisi, wawangsalan, pupuh jrrd. Malah dina perkembangan ayeuna, pangpangna dina lalaguan anyar, sok maké sajak bebas baé

Medar perkara guguritan, Dr. H. Dingding Haerudin, M.Pd dina tulisanana nétélakeun yén guguritan téh kagolong kana karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Pangna disebut karangan ugeran lantaran kaiket ku patokan atawa pola anu tangtu, nya éta ngagunakeun patokan pupuh. Ku lantaran teu panjang tea biasana mah ukur ukur diwangun ku hiji pupuh, tara gunta-ganti pupuh cara dina wawacan, sarta ilaharna eusina henteu ngawujud carita (naratip). Dibacana biasana mah dihariringkeun maké lalaguan anu geus matok keur pupuh éta. Atawa ngahaja jadi rumpaka dina pagelaran seni tembang Cianjuran.

Sawatara ahli nétélakeun watesan ngeunaan guguritan. Yus Rusyana (1992:94) nyebutkeun yén guguritan nya éta karangan pondok anu disusun maké patokan pupuh. Iskandarwassid dina Kamus Istilah sastra (1992:46) nyebutkeun yén guguritan téh nya éta karangan puisi mangrupa dangding anu teu kawilang panjang.

-Disarikeun tina sawatara sumber-

About these ads
Pos Sebelumnya
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Adejuve

Cilondok Pasirsalam Mangunreja Tasikmalaya

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

Elmu Tungtut Dunya Siar, Sukan-Sukan Sakadarna....

Biografiparasufi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Keajaiban Dunia

Aneka Keajaiban Dunia dalam Berita, Gambar, Foto dan Video

Metafisis

Membongkar Hakikat Tenaga Dalam, Ilmu Metafisika, dan Ilmu Hikmah

Chye Retty Isnendes Blog

Iman, Ilmu, Amal, Sastra

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.298 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: